Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 2

Tại sao chúng tôi được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

Tại sao chúng tôi được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

Nô-ê

Áp-ra-ham và Sa-ra

Môi-se

Chúa Giê-su Ki-tô

Nhiều người nghĩ rằng Nhân Chứng Giê-hô-va là tên của một tôn giáo mới. Tuy nhiên hơn 2.700 năm trước, các tôi tớ của Đức Chúa Trời được miêu tả là ‘những nhân chứng của ngài’ (Ê-sai 43:10-12). Chúng tôi đã được biết với tên gọi Học viên Kinh Thánh cho đến năm 1931, nhưng sau này chúng tôi chọn tên Nhân Chứng Giê-hô-va. Tại sao?

Tên gọi ấy giúp nhận diện Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng. Theo các bản chép tay cổ xưa, danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va xuất hiện hàng ngàn lần trong Kinh Thánh. Trong nhiều bản dịch, danh này đã bị thay thế bằng tước vị như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho Môi-se biết tên riêng của ngài là Giê-hô-va, và phán: “Đó mãi mãi là danh của ta” (Xuất Ai Cập 3:15). Qua danh ấy, Đức Giê-hô-va cho thấy ngài khác biệt với mọi thần giả. Chúng tôi tự hào được mang danh thánh của Đức Chúa Trời.

Tên gọi ấy cho biết sứ mệnh của chúng tôi. Rất nhiều người thời xưa, kể từ người công chính A-bên, đã làm chứng về đức tin của mình nơi Đức Giê-hô-va. Trong nhiều thế kỷ, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Môi-se, Đa-vít và nhiều người khác góp phần vào “đám mây nhân chứng rất lớn” (Hê-bơ-rơ 11:4–12:1). Như một người làm chứng trước tòa để bênh vực người vô tội, chúng tôi quyết tâm nói cho người khác biết về Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đang noi gương Chúa Giê-su. Kinh Thánh gọi ngài là “nhân chứng trung tín và chân thật” (Khải huyền 3:14). Chính Chúa Giê-su nói ngài cho người ta ‘biết danh Đức Chúa Trời’ và luôn làm chứng về Cha ngài (Giăng 17:26; 18:37). Vì vậy, các môn đồ chân chính của Đấng Ki-tô phải mang danh Đức Giê-hô-va và cho mọi người biết danh ấy. Đây là điều Nhân Chứng Giê-hô-va đang nỗ lực làm.

  • Tại sao Học viên Kinh Thánh chọn tên Nhân Chứng Giê-hô-va?

  • Đức Giê-hô-va có nhân chứng ở trên đất từ khi nào?

  • Ai là nhân chứng vĩ đại nhất của Đức Giê-hô-va?