Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 19

Đầy tớ trung tín và khôn ngoan là ai?

Đầy tớ trung tín và khôn ngoan là ai?

Tất cả chúng ta được lợi ích từ thức ăn thiêng liêng

Không lâu trước khi chết, Chúa Giê-su trò chuyện riêng với bốn môn đồ là Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê. Khi báo trước dấu hiệu về sự hiện diện của ngài trong những ngày sau cùng, Chúa Giê-su nêu một câu hỏi quan trọng: “Ai thật sự là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã giao nhiệm vụ coi sóc các gia nhân mình để cung cấp thức ăn đúng giờ?” (Ma-thi-ơ 24:3, 45; Mác 13:3, 4). Chúa Giê-su đảm bảo với các môn đồ rằng với tư cách là “chủ” của họ, ngài sẽ bổ nhiệm “đầy tớ” để đều đặn cung cấp thức ăn thiêng liêng cho các môn đồ trong thời kỳ sau cùng. Vậy “đầy tớ” này là ai?

“Đầy tớ” là nhóm nhỏ những tín đồ được xức dầu bằng thần khí. Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va là đầy tớ ấy. Đầy tớ phân phát thức ăn thiêng liêng đúng giờ cho những người cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhờ đầy tớ trung tín này, chúng tôi luôn nhận được “phần ăn đúng giờ”.—Lu-ca 12:42.

“Đầy tớ” quản lý nhà Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 3:15). Chúa Giê-su giao cho đầy tớ trọng trách quản lý công việc trong phần trên đất của tổ chức Đức Giê-hô-va, bao gồm trông nom các tài sản, hướng dẫn hoạt động rao giảng và dạy dỗ chúng ta qua các hội thánh. Để cung cấp đúng lúc những điều chúng ta cần, “đầy tớ trung tín và khôn ngoan” phân phát thức ăn thiêng liêng qua các ấn phẩm dùng trong thánh chức, chương trình nhóm họp và hội nghị.

Đầy tớ trung tín với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh cũng như sứ mệnh rao truyền tin mừng, và khôn ngoan trong việc đảm đương các trách nhiệm Đấng Ki-tô giao trên đất (Công vụ 10:42). Đức Giê-hô-va đang ban phước cho đầy tớ qua việc ngày càng có nhiều người trở thành Nhân Chứng, và thức ăn thiêng liêng được cung cấp ngày càng dư dật.—Ê-sai 60:22; 65:13.

  • Chúa Giê-su bổ nhiệm ai để cung cấp thức ăn thiêng liêng cho môn đồ của ngài?

  • Đầy tớ thể hiện sự trung tín và khôn ngoan qua những cách nào?