Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 17

Chúa Giê-su giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su dạy các môn đồ nhiều điều, tuy nhiên ngài tập trung vào một đề tài chính, đó là Nước Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su có sứ mạng nào trên đất? Ngài cho biết: ‘Ta phải rao tin mừng của nước Đức Chúa Trời vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến’ (Lu-ca 4:43). Vậy, chúng ta hãy xem xét bốn sự dạy dỗ về Nước Đức Chúa Trời hay Nước Trời, là đề tài chính trong công việc rao giảng của Chúa Giê-su.

1. Chúa Giê-su là vua Nước Trời. Chính Chúa Giê-su khẳng định ngài là Đấng Mê-si được báo trước (Giăng 4:25, 26). Ngài cũng cho biết ngài là vua trong sự hiện thấy của nhà tiên tri Đa-ni-ên. Chúa Giê-su nói với 12 sứ đồ, là những môn đồ thân cận nhất với ngài, rằng đến một ngày ngài sẽ lên “ngôi vinh-hiển” và họ cũng được làm vua (Ma-thi-ơ 19:28). Chúa Giê-su gọi nhóm người cùng trị vì là “bầy nhỏ”, và cho biết ngài cũng có những “chiên khác” không thuộc về nhóm này.—Lu-ca 12:32; Giăng 10:16.

2. Nước Đức Chúa Trời sẽ thực thi công lý thật. Chúa Giê-su cho biết Nước Trời sẽ làm tiêu tan lời cáo buộc bất công nhất từ trước tới nay. Nước Trời sẽ thực hiện điều đó qua việc làm thánh danh Đức Giê-hô-va, và xóa tiếng xấu mà Sa-tan không ngớt gây ra cho danh ấy kể từ cuộc phản nghịch trong vườn Ê-đen (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Hơn nữa, mỗi ngày Chúa Giê-su đối xử công bằng khi giảng dạy cho người nam lẫn người nữ, giàu cũng như nghèo. Mặc dù sứ mạng chính là giảng dạy cho dân Do Thái nhưng ngài cũng giúp người thuộc dân Sa-ma-ri và dân khác. Trái với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo đương thời, Chúa Giê-su hoàn toàn không có thành kiến hay thiên vị ai.

3. Nước Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian này. Chúa Giê-su sống trong thời kỳ chính trị bất ổn vì xứ sở bị ách đô hộ của một cường quốc khác. Dù vậy, khi dân sự cố nài ép ngài làm vua thì ngài lánh đi nơi khác (Giăng 6:14, 15). Chúa Giê-su đã nói với một nhà chính trị: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy” (Giăng 18:36). Ngài cũng nói với những môn đồ: “Các ngươi không thuộc về thế-gian” (Giăng 15:19). Chúa Giê-su không cho phép họ dùng vũ khí, ngay cả để bảo vệ ngài.—Ma-thi-ơ 26:51, 52.

‘Chúa Giê-su đi... làng nầy đến làng khác, giảng-dạy và rao-truyền tin mừng của nước Đức Chúa Trời’.Lu-ca 8:1

4. Đấng Christ sẽ trị vì bằng tình yêu thương. Chúa Giê-su hứa yên ủi và làm nhẹ gánh cho mọi người (Ma-thi-ơ 11:28-30). Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giê-su ban lời khuyên chân thành và thực tế giúp đối phó với nỗi lo âu, cải thiện mối quan hệ với người khác, tránh chạy theo vật chất và tìm thấy hạnh phúc (Ma-thi-ơ, chương 5-7). Hơn nữa, Chúa Giê-su thể hiện lòng yêu thương với mọi người nên ai cũng muốn đến gần ngài. Người thuộc mọi tầng lớp xã hội, dù thấp hèn nhất, cũng đến cùng ngài, tin cậy ngài sẽ đối xử nhân từ và tôn trọng họ. Chúa Giê-su sẽ là Đấng trị vì tuyệt vời biết bao!

Một cách khác rất ấn tượng mà Chúa Giê-su dạy về Nước Đức Chúa Trời là ngài làm phép lạ. Tại sao ngài làm nhiều phép lạ? Chúng ta hãy xem.

—Dựa trên sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca,Giăng.