Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 16B

Than thở và rên xiết, đánh dấu và đập tan—Khi nào và như thế nào?

Than thở và rên xiết, đánh dấu và đập tan—Khi nào và như thế nào?

Khải tượng được ghi nơi Ê-xê-chi-ên chương 9 có một sự ứng nghiệm vào thời hiện đại. Việc hiểu các biến cố xảy ra như thế nào sẽ giúp chúng ta có niềm tin chắc để đương đầu với sự kết thúc của thế gian này

“Than thở và rên xiết”

KHI NÀO: Trong những ngày sau cùng, trước khi hoạn nạn lớn xảy ra

NHƯ THẾ NÀO: Qua lời nói và hành động, những người có lòng thành cho thấy họ ghét sự gian ác của thế gian này. Những người như thế hưởng ứng thông điệp được rao giảng, mặc lấy nhân cách giống với nhân cách của Đấng Ki-tô, báp-têm biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va và trung thành ủng hộ anh em của Đấng Ki-tô

“Đánh dấu”

 KHI NÀO: Trong hoạn nạn lớn

NHƯ THẾ NÀO: Người đeo hộp mực của thư ký tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô khi ngài đến với tư cách là Đấng Phán Xét mọi nước. Những người thuộc đám đông lớn sẽ được xét, hay đánh dấu, là chiên. Điều này cho thấy họ sẽ sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn

“Đập tan”

KHI NÀO: Tại Ha-ma-ghê-đôn

NHƯ THẾ NÀO: Chúa Giê-su Ki-tô và đạo quân trên trời của ngài, bao gồm các thiên sứ và 144.000 người đồng cai trị, sẽ hoàn toàn hủy diệt thế gian gian ác này và đưa những người thờ phượng thanh sạch vào thế giới mới công chính