Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 12A

Hai thanh gỗ được hợp thành một

Hai thanh gỗ được hợp thành một
XEM

Đức Giê-hô-va bảo Ê-xê-chi-ên viết chữ “cho Giu-đa” lên một thanh gỗ và chữ “cho Giô-sép, thanh gỗ của Ép-ra-im” lên thanh kia.

“Cho Giu-đa”

THỜI XƯA

Vương quốc Giu-đa gồm hai chi phái

THỜI HIỆN ĐẠI

Những người được xức dầu

“Cho Giô-sép, thanh gỗ của Ép-ra-im”

THỜI XƯA

Vương quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái

THỜI HIỆN ĐẠI

Các chiên khác

“Chúng thành một trong tay con”

THỜI XƯA

Vào năm 537 TCN, những người thờ phượng thật trở về từ các nước để tái thiết Giê-ru-sa-lem và thờ phượng với tư cách một dân.

THỜI HIỆN ĐẠI

Kể từ năm 1919, dân của Đức Chúa Trời dần dần được tái tổ chức và hợp nhất để phụng sự với tư cách “một bầy”.