Sự thờ phượng thanh sạch dành cho Đức Giê-hô-va được khôi phục!

Sách Ê-xê-chi-ên chứa đựng nhiều lời tiên tri tập trung vào việc khôi phục sự thờ phượng thanh sạch. Những lời tiên tri ấy liên quan đến chúng ta như thế nào?

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Chúng tôi tha thiết mong rằng ấn phẩm này sẽ giúp anh chị dâng cho Đức Giê-hô-va sự thờ phượng thanh sạch mà ngài hoàn toàn xứng đáng nhận.

Giải thích các đặc điểm

Các khung thông tin và những dòng thời gian giúp chúng ta có sự hiểu biết sâu hơn.

CHƯƠNG 1

“Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi”

Khi khởi đầu cuộc phản nghịch tại vườn Ê-đen, Sa-tan không chỉ thách thức quyền cai trị của Đức Giê-hô-va mà còn công kích sự thờ phượng thanh sạch.

CHƯƠNG 2

“Đức Chúa Trời chấp nhận” những lễ vật của họ

Khuôn mẫu mà những người trung thành lập ra cho thấy rằng để sự thờ phượng được chấp nhận phải có bốn yếu tố then chốt.

CHƯƠNG 3

“Tôi thấy các khải tượng của Đức Chúa Trời”

Khải tượng đầu tiên của Ê-⁠xê-chi-ên khiến ông vô cùng sửng sốt. Điều mà ông thấy có nhiều ý nghĩa cho các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thời nay.

CHƯƠNG 4

Các sinh vật bốn mặt là ai?

Đức Giê-hô-va ban cho Ê-⁠xê-chi-ên những hình ảnh trực quan. Các hình ảnh đó giúp chúng ta hiểu những điều có thật mà chúng ta không thể hiểu bằng cách khác.

CHƯƠNG 5

‘Hãy xem những điều dữ và ghê tởm chúng đang làm’

Ê-⁠xê-chi-ên chứng kiến những cảnh tượng gây sốc, phản ánh sự suy đồi về mặt thiêng liêng của dân chúng.

CHƯƠNG 6

“Sự kết thúc nay đến trên ngươi”

Màn diễn xuất mang tính tiên tri của Ê-⁠xê-chi-ên báo trước sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đối với Giê-ru-sa-lem.

CHƯƠNG 7

Các nước “sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”

Các nước phỉ báng danh Đức Giê-hô-va và bắt bớ hoặc làm tha hóa dân ngài sẽ không thoát khỏi việc phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ mối quan hệ của dân Y-⁠sơ-ra-ên với các nước này?

CHƯƠNG 8

“Ta sẽ dấy lên một người chăn”

Đức Chúa Trời soi dẫn Ê-xê-chi-ên ghi lại lời tiên tri về Đấng Mê-si, là Đấng Cai Trị và Đấng Chăn Chiên trong tương lai. Đấng này sẽ khôi phục vĩnh viễn sự thờ phượng thanh sạch.

CHƯƠNG 9

“Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng hợp nhất”

Những lời tiên tri dành cho người Do Thái trung thành bị lưu đày ở Ba-by-lôn có ý nghĩa cho chúng ta không?

CHƯƠNG 10

“Các ngươi sẽ sống lại”

Ê-xê-chi-ên thấy một khải tượng về đồng bằng đầy xương khô được sống lại. Khải tượng này có nghĩa gì?

CHƯƠNG 11

“Ta đã lập con làm người canh”

Vai trò và trách nhiệm của người canh là gì? Người ấy công bố lời cảnh báo nào?

CHƯƠNG 12

“Ta sẽ làm cho họ trở thành một nước”

Đức Giê-hô-va hứa sẽ hợp nhất dân ngài.

CHƯƠNG 13

“Hãy miêu tả đền thờ”

Đền thờ mà Ê-⁠xê-chi-ên thấy trong khải tượng có ý nghĩa gì?

CHƯƠNG 14

“Đây là luật của đền”

Rất có thể người Do Thái bị lưu đày rút ra bài học thực tế nào từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ? Khải tượng này có ý nghĩa gì với chúng ta thời nay?

CHƯƠNG 15

“Ta sẽ chấm dứt thói đàng điếm của ngươi”

Chúng ta học được gì từ sự miêu tả về những gái điếm trong sách Ê-⁠xê-chi-ên và Khải huyền?

CHƯƠNG 16

‘Hãy đánh dấu trên trán’

Cách những người trung thành vào thời Ê-⁠xê-chi-ên được đánh dấu để sống sót có ý nghĩa đối với chúng ta.

CHƯƠNG 17

‘Hỡi Gót, ta chống nghịch ngươi’

Gót ở xứ Ma-gót là ai và hắn sẽ xâm lăng xứ nào?

CHƯƠNG 18

“Cơn giận dữ ta sẽ nổi phừng lên”

Cuộc tấn công của Gót khiến cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên và ngài sẽ bảo vệ dân ngài.

CHƯƠNG 19

“Nơi nào dòng sông ấy chảy đến, nơi đó mọi vật đều sẽ sống”

Dòng sông trong khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên chảy ra từ đền thờ được ứng nghiệm vào thời xưa, thời nay và trong tương lai như thế nào?

CHƯƠNG 20

“Chia xứ làm phần thừa kế”

Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời hướng dẫn Ê-⁠xê-chi-ên và những người cùng bị lưu đày chia Đất Hứa cho các chi phái của Y-⁠sơ-ra-ên.

CHƯƠNG 21

“Thành sẽ có tên là ‘Đức Giê-hô-va ở đó’”

Chúng ta có thể rút ra các bài học nào từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về thành và tên đầy ý nghĩa của thành?

CHƯƠNG 22

“Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời”

Mục đích của ấn phẩm này là củng cố lòng quyết tâm của chúng ta trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va một cách chuyên độc.

Tóm lược sự hiểu biết được điều chỉnh

Tại sao sự hiểu biết của chúng ta về một số lời tiên tri trong sách Ê-⁠xê-chi-ên được điều chỉnh?

KHUNG THÔNG TIN 1A

Sự thờ phượng là gì?

Sự thờ phượng có thể được định nghĩa như thế nào? Sự thờ phượng được nhấn mạnh ra sao trong sách Ê-⁠xê-chi-ên? Sự thờ phượng thanh sạch bao gồm điều gì?

KHUNG THÔNG TIN 1B

Sơ lược về sách Ê-⁠xê-chi-ên

Sách có thể được sắp xếp theo trình tự thời gian và chủ đề.

KHUNG THÔNG TIN 2A

Thông tin giúp hiểu lời tiên tri của Ê-⁠xê-chi-ên

Sách chứa đựng các khải tượng, minh họa, ngụ ngôn và màn diễn xuất. Tất cả là những thông điệp được Đức Chúa Trời soi dẫn về những điều sẽ xảy ra.

KHUNG THÔNG TIN 2B

Ê-⁠xê-chi-ên​—Cuộc đời và thời đại

Có những nhà tiên tri khác sống cùng thời với Ê-⁠xê-chi-ên. Những sự kiện quan trọng trong lịch sử dân Do Thái đã xảy ra vào thời Ê-⁠xê-chi-ên.

KHUNG THÔNG TIN 3A

Đoạn đường dài đến xứ Ba-by-lôn

Những người bị lưu đày có lẽ đã đi qua tuyến đường nào từ Giu-đa đến Ba-by-lôn?

KHUNG THÔNG TIN 4A

“Tôi đang nhìn các sinh vật”

Có sự khác biệt nào giữa bốn sinh vật mà Ê-⁠xê-chi-ên thấy trong khải tượng với những bức tượng khổng lồ của xứ A-si-ri và Ba-by-lôn cổ đại?

KHUNG THÔNG TIN 5A

“Hỡi con người, con có thấy điều đó không?”

Ê-⁠xê-chi-ên thấy bốn cảnh tượng ghê tởm trong sân và đền thờ.

KHUNG THÔNG TIN 6A

“Hãy cạo râu và tóc con”

Dưới sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, Ê-⁠xê-chi-ên diễn xuất các màn mang tính tiên tri cho thấy điều sẽ sớm xảy ra với Giê-ru-sa-lem.

KHUNG THÔNG TIN 7A

Các dân xung quanh Giê-ru-sa-lem

Giu-đa và các xứ lân cận là nơi diễn ra nhiều cuộc tranh giành quyền lực.

KHUNG THÔNG TIN 7B

Những cụm từ quan trọng trong sách Ê-⁠xê-chi-ên

Một số cụm từ quan trọng xuất hiện hàng chục lần trong sách tiên tri này.

KHUNG THÔNG TIN 8A

Lời tiên tri về Đấng Mê-si—Cây tuyết tùng oai phong

Câu đố được ghi lại trong chương 17 của sách Ê-⁠xê-chi-ên có nghĩa gì?

KHUNG THÔNG TIN 8B

Ba lời tiên tri về Đấng Mê-si

Ê-xê-chi-ên tiên tri rằng đấng lãnh đạo tương lai của dân Đức Chúa Trời sẽ có quyền hợp pháp để cai trị với tư cách là người kế ngôi vua Đa-vít.

KHUNG THÔNG TIN 9A

Đức Giê-hô-va giữ lời hứa​—Vào thời xưa

Đức Giê-hô-va soi dẫn Ê-⁠xê-chi-ên chia sẻ năm lời hứa về sự giải phóng và khôi phục.

KHUNG THÔNG TIN 9B

Tại sao là năm 1919?

Tại sao chúng ta kết luận rằng dân Đức Chúa Trời được giải thoát khỏi sự giam cầm của Ba-by-lôn Lớn vào năm 1919?

KHUNG THÔNG TIN 9C

Đức Giê-hô-va giữ lời hứa​—Vào thời hiện đại

Một số lời hứa của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực vào thời xưa và thời nay như thế nào?

KHUNG THÔNG TIN 9D

Các lời tiên tri về sự giam cầm và sự khôi phục

Các lời tiên tri về việc người Do Thái bị giam cầm ở Ba-by-lôn xưa có sự ứng nghiệm lớn hơn khi hội thánh đạo Đấng Ki-tô bị giam cầm trong Ba-by-lôn Lớn.

KHUNG THÔNG TIN 9E

“Kỳ khôi phục mọi sự”

Sứ đồ Phi-e-rơ được soi dẫn để báo trước khoảng thời gian sẽ bắt đầu với việc Đấng Ki-tô lên ngôi Vua và kéo dài đến cuối Triều Đại Một Ngàn Năm.

KHUNG THÔNG TIN 10A

Sự thờ phượng thanh sạch dần được khôi phục

Những sự kiện nào mở đường cho công việc rao giảng vào thời nay?

KHUNG THÔNG TIN 10B

“Các xương khô” và “hai nhân chứng”—Có mối liên hệ nào?

Cả hai lời tiên tri này đều được ứng nghiệm trong thời hiện đại như thế nào?

KHUNG THÔNG TIN 10C

Được giúp để “đứng dậy”

Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức, nhưng chúng ta được khích lệ qua khải tượng về các xương khô được sống lại.

KHUNG THÔNG TIN 11A

Một số người canh gương mẫu

Dù bị chống đối nhưng những người canh vẫn trung thành với Đức Giê-hô-va và công bố cả lời cảnh báo lẫn tin mừng.

KHUNG THÔNG TIN 12A

Hai thanh gỗ được hợp thành một

Những thanh gỗ này tượng trưng cho ai vào thời xưa và thời hiện đại?

KHUNG THÔNG TIN 13A

Đền thờ khác nhau, bài học khác nhau

Đền thờ mà Ê-⁠xê-chi-ên thấy và đền thờ thiêng liêng mà sứ đồ Phao-lô miêu tả khác nhau như thế nào?

KHUNG THÔNG TIN 14A

Các bài học từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ

Anh chị có thể áp dụng bài học nào từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ đối với sự thờ phượng của mình?

KHUNG THÔNG TIN 15A

Hai chị em gái điếm

Lời miêu tả của Đức Giê-hô-va về Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba cho thấy ngài có cảm nghĩ gì về những người xuyên tạc danh thánh của ngài và bóp méo các tiêu chuẩn của ngài dành cho sự thờ phượng thanh sạch.

KHUNG THÔNG TIN 16A

Giê-ru-sa-lem xưa có tượng trưng cho khối Ki-tô giáo không?

Tại sao chúng ta điều chỉnh sự hiểu biết về điều này?

KHUNG THÔNG TIN 16B

Than thở và rên xiết, đánh dấu và đập tan—Khi nào và như thế nào?

Khải tượng được ghi nơi Ê-⁠xê-chi-ên chương 9 có thể giúp chúng ta có niềm tin chắc để đương đầu với sự kết thúc của thế gian này.

KHUNG THÔNG TIN 18A

Đức Giê-hô-va cảnh báo về trận chiến lớn sắp đến

Kinh Thánh báo trước về một trận chiến quyết định mà tại đó Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những ai chống lại ngài.

KHUNG THÔNG TIN 19A

Những dòng sông ân phước từ Đức Giê-hô-va

Một số người viết Kinh Thánh dùng cùng một minh họa để miêu tả ân phước đến từ Đức Giê-hô-va.

KHUNG THÔNG TIN 19B

Dòng nước chảy chầm chậm trở thành dòng sông chảy xiết

Dòng nước chảy ra từ nơi thánh của Đức Chúa Trời tượng trưng cho điều gì?

KHUNG THÔNG TIN 20A

Việc chia xứ

Khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về việc chia đất không những khích lệ những người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn mà còn khích lệ dân Đức Chúa Trời ngày nay.

KHUNG THÔNG TIN 21A

“Phần đất mà các con phải đóng góp”

Năm khu đất thuộc phần đất được biệt riêng là những khu nào? Chúng được dùng với mục đích gì?

KHUNG THÔNG TIN 22A

Đối mặt với thử thách cuối cùng

Điều gì chờ đón những ai vượt qua thử thách cuối cùng?