Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHỤ LỤC

Nhận diện “Ba-by-lôn lớn”

Nhận diện “Ba-by-lôn lớn”

SÁCH Khải-huyền có những từ ngữ mà không thể hiểu theo nghĩa đen. Thí dụ, sách đó nói về một người đàn bà trên trán có ghi tên “Ba-by-lôn lớn”. Y thị được miêu tả là ngồi trên “các chúng, các nước”. (Khải-huyền 17:1, 5, 15) Vì không có người đàn bà nào trên thực tế có thể làm điều đó, Ba-by-lôn Lớn phải mang ý nghĩa tượng trưng. Vậy, dâm phụ này tượng trưng cho điều gì?

Nơi Khải-huyền 17:18, người đàn bà tượng trưng này cũng được miêu tả là “cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế-gian”. Từ “thành” ám chỉ một nhóm người có  tổ chức. Vì “thành lớn” này có quyền trên “các vua ở thế-gian”, người đàn bà có tên Ba-by-lôn Lớn phải là một tổ chức có thế lực trên bình diện quốc tế. Có thể chính đáng gọi nó là một đế quốc thế giới. Loại đế quốc nào? Đế quốc tôn giáo. Hãy lưu ý những đoạn sau đây trong sách Khải-huyền giúp chúng ta đi đến kết luận này.

Một đế quốc có thể về chính trị, thương mại hoặc tôn giáo. Người đàn bà có tên Ba-by-lôn Lớn không phải là đế quốc chính trị vì Lời Đức Chúa Trời nói rằng “các vua trong thiên-hạ”, tức thành phần chính trị của thế gian này, “phạm tội tà-dâm” với y thị. Sự tà dâm ám chỉ việc y thị liên kết với những nhà cai trị trên đất và đó là lý do tại sao y thị được gọi là “con đại dâm-phụ”.—Khải-huyền 17:1, 2; Gia-cơ 4:4.

Ba-by-lôn Lớn không thể nào là đế quốc thương mại vì “các nhà buôn trên đất”, tiêu biểu cho thành phần thương mại, sẽ than khóc khi y thị bị hủy diệt. Thật vậy, cả vua chúa lẫn nhà buôn đều được tả là “đứng cách xa” nhìn Ba-by-lôn Lớn. (Khải-huyền 18:3, 9, 10, 15-17) Do đó, kết luận Ba-by-lôn Lớn là đế quốc tôn giáo chứ không phải đế quốc chính trị hay thương mại là điều hợp lý.

Lý lịch tôn giáo của Ba-by-lôn Lớn được xác định rõ thêm qua lời tuyên bố là y thị lừa dối mọi nước bằng “tà-thuật”. (Khải-huyền 18:23) Vì mọi hình thức ma thuật đều bắt nguồn từ tôn giáo và các quỉ, chúng ta không ngạc nhiên khi Kinh Thánh gọi Ba-by-lôn Lớn là “chỗ ở của các ma-quỉ”. (Khải-huyền 18:2; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Đế quốc này cũng được miêu tả là tích cực chống đối tôn giáo thật, ngược đãi “các đấng tiên-tri” và “các thánh-đồ”. (Khải-huyền 18:24) Thật vậy, Ba-by-lôn Lớn căm thù tôn giáo thật sâu xa đến độ ngược đãi tàn bạo và ngay cả giết “các chứng nhân của Đức Giê-su”. (Khải-huyền 17:6, TTGM) Vì vậy, người đàn bà được gọi là Ba-by-lôn Lớn này rõ ràng tượng trưng cho đế quốc tôn giáo giả thế giới, bao gồm tất cả tôn giáo đối nghịch với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.