Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHỤ LỤC

Chúa Giê-su Christ—Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa

Chúa Giê-su Christ—Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa

ĐỂ GIÚP chúng ta nhận ra Đấng Mê-si, Giê-hô-va Đức Chúa Trời soi dẫn nhiều nhà tiên tri trong Kinh Thánh viết những chi tiết về sự ra đời, thánh chức và cái chết của Đấng Giải Cứu mà Đức Chúa Trời đã hứa này. Tất cả những lời tiên tri này của Kinh Thánh được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su Christ, và chính xác  từng chi tiết đến độ không ngờ. Để thấy rõ điều này, chúng ta hãy xem xét vài lời tiên tri báo trước về những biến cố liên quan đến sự ra đời và thời thơ ấu của Đấng Mê-si.

Nhà tiên tri Ê-sai báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ là con cháu của Vua Đa-vít. (Ê-sai 9:6) Chúa Giê-su quả thật được sinh ra trong dòng Vua Đa-vít.—Ma-thi-ơ 1:1, 6-17.

 Mi-chê, một nhà tiên tri khác của Đức Chúa Trời, báo trước rằng người con này cuối cùng sẽ làm vua và sinh ra ở “Bết-lê-hem Ép-ra-ta”. (Mi-chê 5:1) Vào thời Chúa Giê-su sinh ra, có hai thành ở nước Y-sơ-ra-ên gọi là Bết-lê-hem. Một ở gần Na-xa-rét về miền bắc, và một ở gần Giê-ru-sa-lem xứ Giu-đa. Bết-lê-hem gần Giê-ru-sa-lem trước kia được gọi là Ép-ra-ta. Chúa Giê-su sinh ra tại thành này, đúng như lời tiên tri đã báo trước!—Ma-thi-ơ 2:1.

Một lời tiên tri khác của Kinh Thánh báo trước rằng Con Đức Chúa Trời sẽ được gọi “ra khỏi Ê-díp-tô”. Khi còn bé, Chúa Giê-su được đem đến Ê-díp-tô. Ngài được đem trở lại sau khi Vua Hê-rốt chết, vì thế lời tiên tri này đã ứng nghiệm.—Ô-sê 11:1; Ma-thi-ơ 2:15.

Nơi  trang 200 có bảng liệt kê những câu Kinh Thánh dưới tựa đề “Lời tiên tri” cho biết những chi tiết liên quan đến Đấng Mê-si. Hãy so sánh những câu này với những câu dưới tựa đề “Sự ứng nghiệm”. Làm thế sẽ củng cố thêm đức tin của bạn nơi tính xác thực của Lời Đức Chúa Trời.

Trong lúc bạn xem xét những câu Kinh Thánh này, hãy nhớ rằng những câu có tính cách tiên tri được viết hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra. Ngài nói: “Mọi sự đã chép về ta trong luật-pháp Môi-se, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên phải được ứng-nghiệm”. (Lu-ca 24:44) Khi kiểm lại trong Kinh Thánh của mình thì bạn sẽ thấy những câu ấy quả thật được ứng nghiệm từng chi tiết!