Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 110

Ti-mô-thê, phụ tá mới cho Phao-lô

Ti-mô-thê, phụ tá mới cho Phao-lô

NGƯỜI mà em thấy đây với sứ đồ Phao-lô là Ti-mô-thê. Ti-mô-thê sống với gia đình tại Lít-trơ. Mẹ anh tên là Ơ-nít và bà ngoại tên Lô-ít.

Đây là lần thứ ba Phao-lô đến viếng thành Lít-trơ. Khoảng một năm trước đó, Phao-lô và Ba-na-ba đến đây trước tiên trong chuyến đi giảng đạo. Và bây giờ Phao-lô trở lại một lần nữa với bạn ông là Si-la.

Em có biết Phao-lô nói gì với Ti-mô-thê không? Ông hỏi anh: ‘Con có muốn đi chung với Si-la và ta không? Con có thể giúp chúng ta rao giảng ở mấy nơi xa xôi’.

Ti-mô-thê đáp: ‘Có chứ, con muốn đi’. Vậy ít lâu sau Ti-mô-thê rời gia đình để đi cùng với Phao-lô và Si-la. Nhưng trước khi chúng ta học biết thêm về chuyến đi của họ, chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra cho Phao-lô. Từ khi Chúa Giê-su hiện ra cho ông thấy trên đường đi Đa-mách cho tới nay tính ra được chừng 17 năm rồi.

Hãy nhớ lại xem, Phao-lô đến Đa-mách để hại môn đồ của Chúa Giê-su, nhưng bây giờ thì chính ông lại là môn đồ của ngài! Sau đó một số kẻ thù định giết Phao-lô bởi vì họ không thích sự dạy dỗ của ông về Chúa Giê-su. Nhưng các môn đồ giúp Phao-lô trốn thoát. Họ để ông ngồi trong một cái thúng lớn và thòng dây cho ông xuống ngoài tường thành.

Sau đó Phao-lô đi An-ti-ốt giảng đạo. Chính tại đây các môn đồ của Chúa Giê-su lần đầu tiên được gọi là tín đồ Đấng Christ. Rồi từ An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba được phái đi rao giảng ở các nước xa xôi. Một trong các thành mà họ viếng thăm là Lít-trơ, quê quán của Ti-mô-thê.

Bây giờ, chừng một năm sau, Phao-lô trở lại Lít-trơ trong chuyến đi lần thứ hai. Khi Ti-mô-thê ra đi cùng với Phao-lô và Si-la, em có biết họ đi đâu không? Hãy nhìn bản đồ, và chúng ta sẽ học biết vài nơi.

Trước hết, họ đi tới thành Y-cô-ni gần đó, rồi tới thành phố thứ hai tên là An-ti-ốt. Sau đó họ đi lên thành Trô-ách, rồi sang qua thành Phi-líp, thành Tê-sa-lô-ni-ca và thành Bê-rê. Em có thấy thành A-thên trên bản đồ không? Phao-lô rao giảng ở đó. Sau đó họ giảng đạo một năm rưỡi ở thành Cô-rinh-tô. Cuối cùng họ dừng lại một thời gian ngắn ở thành Ê-phê-sô. Rồi họ lên tàu trở lại thành Sê-sa-rê, và đi lên thành An-ti-ốt, Phao-lô ở lại đó.

Vậy Ti-mô-thê đi chu du hằng trăm cây số giúp Phao-lô giảng “tin mừng” và thành lập nhiều hội thánh. Khi lớn lên, em có muốn làm tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời như Ti-mô-thê không?