Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 79

Đa-ni-ên trong hang sư tử

Đa-ni-ên trong hang sư tử

Ô KÌA! Dường như là Đa-ni-ên đang gặp khó khăn lắm thì phải. Nhưng các con sư tử lại không làm hại ông! Em có biết tại sao không? Ai đã bỏ Đa-ni-ên ở đây cùng với tất cả các con sư tử này? Chúng ta hãy xem sao.

Bây giờ vua xứ Ba-by-lôn là một người tên là Đa-ri-út. Ông thích Đa-ni-ên lắm vì người rất tử tế và khôn ngoan. Đa-ri-út chọn Đa-ni-ên làm quan đứng đầu trong nước vua. Việc này khiến những kẻ khác trong nước ghen ghét Đa-ni-ên, vậy này là điều họ làm.

Họ đi nói với Đa-ri-út: ‘Tâu vua, hết thảy các quan đồng lòng xin vua ra một chiếu chỉ nói rằng trong vòng 30 ngày không ai được phép cầu nguyện thần nào hay người nào ngoài vua. Nếu ai cãi lời, kẻ đó sẽ bị quăng xuống hang sư tử’. Đa-ri-út không biết tại sao những kẻ này muốn cho luật này được đặt ra. Nhưng ông nghĩ đó là một ý kiến hay, vậy ông viết ra luật này. Bây giờ thì luật không thể được sửa đổi.

Khi Đa-ni-ên nghe nói đến luật này, ông về nhà và cầu nguyện, y như ông vẫn làm. Những kẻ ác kia biết trước là Đa-ni-ên sẽ không ngưng cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Chúng khoái lắm, vì dường như mưu mô hãm hại Đa-ni-ên đang thành công đây.

Khi Vua Đa-ri-út hay biết được lý do tại sao những kẻ này muốn ông làm luật đó, ông buồn rầu lắm. Nhưng ông không thể đổi luật được, vậy ông ra lệnh quăng Đa-ni-ên xuống hang sư tử. Nhưng vua nói với Đa-ni-ên: ‘Ta hy vọng rằng Đức Chúa Trời của ngươi, mà ngươi phục vụ, sẽ cứu ngươi’.

Đa-ri-út lo âu đến nỗi không thể ngủ được đêm đó. Sáng hôm sau ông chạy lại hang sư tử. Em có thể thấy ông ở đấy. Ông kêu lớn tiếng: ‘Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời mà ngươi phục vụ đã có thể cứu ngươi khỏi bị sư tử vồ không?’

Đa-ni-ên đáp: ‘Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài xuống bịt miệng sư tử lại hầu chúng không làm chi đến tôi được’.

Vua mừng lắm. Ông hạ lệnh kéo Đa-ni-ên lên khỏi hang. Rồi ông bảo quăng những kẻ đã lập mưu hãm hại Đa-ni-ên xuống hang sư tử. Ngay trước khi chúng rơi tới đáy hang, các con sư tử vồ lấy chúng và cắn gãy hết cả xương chúng.

Rồi Vua Đa-ri-út viết chiếu chỉ cho tất cả dân cư trong nước: ‘Ta truyền rằng mỗi người phải kính trọng Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên. Ngài làm phép lạ cao cả. Ngài cứu Đa-ni-ên để người khỏi bị sư tử ăn thịt’.