Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 74

Một người không sợ

Một người không sợ

HÃY xem người ta chế giễu người trai trẻ này. Em có biết chàng là ai không? Đó là Giê-rê-mi. Chàng là một nhà tiên tri rất quan trọng của Đức Chúa Trời.

Ít lâu sau khi Vua Giô-sia khởi sự phá hủy hình tượng khỏi xứ, Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi làm nhà tiên tri cho Ngài. Tuy nhiên, Giê-rê-mi nghĩ rằng chàng còn quá trẻ để làm nhà tiên tri. Nhưng Đức Giê-hô-va bảo rằng Ngài sẽ giúp chàng.

Giê-rê-mi bảo dân Y-sơ-ra-ên ngưng làm ác. Chàng nói: ‘Các thần mà dân chúng các nước thờ lạy đều là thần giả’. Nhưng nhiều người dân Y-sơ-ra-ên lại thích thờ phượng hình tượng hơn là thờ Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va. Khi Giê-rê-mi bảo cho dân chúng biết rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ về việc ác họ làm, họ chỉ cười chàng.

Năm tháng trôi qua. Giô-si-a chết, và ba tháng sau thì con ông là Giê-hô-gia-kim lên làm vua. Giê-rê-mi tiếp tục nói với dân chúng: ‘Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy diệt nếu các ngươi không sửa đổi đường ác của mình’. Các thầy tế lễ nắm lấy Giê-rê-mi và la lên: ‘Ngươi sẽ bị giết vì nói mấy điều này’. Rồi họ nói cùng các quan trưởng Y-sơ-ra-ên: ‘Phải giết chết Giê-rê-mi, vì hắn nói nghịch lại thành của chúng ta’.

Giê-rê-mi sẽ làm gì bây giờ đây? Chàng không sợ! Chàng nói với hết thảy họ: ‘Đức Giê-hô-va đã sai ta đến nói những điều này với các ngươi. Nếu các ngươi không chịu sửa đổi lối sống gian ác, thì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng hãy biết rõ điều này: Hễ các ngươi giết ta là các ngươi giết một người không có làm gì quấy cả’.

Các quan trưởng để cho Giê-rê-mi sống, nhưng dân Y-sơ-ra-ên không sửa đổi đường lối ác của họ. Sau này Nê-bu-cát-nết-sa là vua xứ Ba-by-lôn kéo quân đến đánh thành Giê-ru-sa-lem. Cuối cùng Nê-bu-cát-nết-sa bắt dân Y-sơ-ra-ên làm tôi tớ cho hắn. Hắn bắt đi cả ngàn người về xứ Ba-by-lôn. Hãy thử nghĩ đến cảm giác bị những người lạ mặt đến bắt dẫn đi đến một nước xa lạ!