Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 61

Đa-vít lên làm vua

Đa-vít lên làm vua

MỘT lần nữa Sau-lơ cố bắt sống Đa-vít. Ông ta dẫn theo 3.000 lính tinh nhuệ đi lùng bắt Đa-vít. Khi Đa-vít hay tin này, ông sai thuộc hạ đi do thám xem Sau-lơ và quân lính ông cắm trại nơi nào đêm đó. Rồi Đa-vít hỏi hai người thuộc hạ: ‘Trong hai anh em ai muốn theo ta lẻn vào trại quân Sau-lơ?’

A-bi-sai đáp: ‘Dạ, cháu muốn theo cậu’. A-bi-sai là con trai của chị Đa-vít là Xê-ru-gia. Trong khi Sau-lơ và quân lính ông đang ngủ, Đa-vít và A-bi-sai lẳng lặng bò vào trại quân. Họ lấy cây lao và cái bình nước của Sau-lơ ngay bên cạnh đầu ông. Không ai thấy hoặc nghe được gì vì hết thảy đều ngủ mê.

Hãy nhìn xem Đa-vít và A-bi-sai bây giờ đây. Hai người đã rút lui, và đứng nơi an toàn trên đỉnh một ngọn đồi. Đa-vít nhìn xuống dưới hô to cho tướng lãnh cả đạo binh Y-sơ-ra-ên nghe thấy: ‘Hỡi Áp-ne, tại sao ông không bảo vệ nhà vua là chúa ông? Hãy kiếm xem! Cây lao và cái bình nước của vua đâu rồi?’

Sau-lơ thức dậy. Ông nhận ra tiếng của Đa-vít, và hỏi: ‘Đa-vít đó hả?’ Em có thể thấy Sau-lơ và Áp-ne dưới đây không?

Đa-vít đáp lời Sau-lơ: ‘Dạ thưa phải, hỡi vua chúa tôi’. Và Đa-vít hỏi: ‘Tại sao vua cố đuổi bắt tôi? Tôi có làm ác gì không? Cây lao của vua đây này. Xin vua cho người qua đây mà lấy về’.

Sau-lơ công nhận: ‘Ta thật có lỗi. Ta đã hành động điên rồ’. Đến đây Đa-vít bỏ đi, và Sau-lơ trở về cung. Nhưng Đa-vít tự nhủ thầm: ‘Thế nào cũng có ngày Sau-lơ sẽ giết mình. Mình hãy trốn sang xứ người Phi-li-tin đi thôi’. Và Đa-vít thực hiện ngay ý định này. Đa-vít đánh lừa được dân Phi-li-tin và khiến chúng tin rằng bây giờ ông đứng về phe chúng.

Ít lâu sau dân Phi-li-tin kéo quân sang đánh dân Y-sơ-ra-ên. Trong trận chiến, cả Sau-lơ và Giô-na-than đều bị giết. Điều này khiến Đa-vít buồn lắm, và ông viết một bài hát thật hay, trong đó ông hát: ‘Tôi buồn vì anh, anh Giô-na-than ạ. Anh đã thiết nghĩa với tôi dường nào!’

Sau đó Đa-vít trở về nước Y-sơ-ra-ên đi đến thành Hếp-rôn. Tại đó có chiến trận xảy ra giữa những người chọn con của Sau-lơ là Ích-bô-sết làm vua và những người khác lại muốn tôn Đa-vít làm vua. Nhưng cuối cùng phe của Đa-vít thắng trận. Đa-vít được 30 tuổi khi được tôn làm vua. Ông cai trị bảy năm rưỡi tại Hếp-rôn. Vài con trai của ông sinh ra tại đó là Am-nôn, Áp-sa-lôm và A-đô-ni-gia.

Đến lúc Đa-vít và đạo binh của ông lên đánh chiếm một thành đẹp đẽ là Giê-ru-sa-lem. Giô-áp, một con trai khác của chị Đa-vít là Xê-ru-gia, chỉ huy trận chiến. Vậy Đa-vít thưởng công Giô-áp cho ông làm tướng lãnh của cả đạo binh. Bây giờ Đa-vít bắt đầu cai trị tại thành Giê-ru-sa-lem.