Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 48

Dân Ga-ba-ôn khôn ngoan

Dân Ga-ba-ôn khôn ngoan

NHIỀU thành trong xứ Ca-na-an bây giờ sửa soạn chiến đấu chống lại dân Y-sơ-ra-ên. Họ nghĩ có thể thắng. Nhưng dân thành Ga-ba-ôn gần đó không nghĩ vậy. Họ tin là Đức Chúa Trời giúp dân Y-sơ-ra-ên, và họ không muốn tranh chiến chống lại Đức Chúa Trời. Vậy em biết dân Ga-ba-ôn làm gì không?

Họ quyết định giả vờ làm như họ sống ở một nơi thật xa nào đó. Rồi một số người đàn ông khoác lên người quần áo rách rưới và chân mang giày dép đã mòn. Họ chất lên lưng lừa những cái bị cũ mèm, và đem theo một ít bánh đã khô và cũ. Rồi họ tới trước mặt Giô-suê và nói: ‘Chúng tôi từ một xứ rất xa đến đây, vì chúng tôi có nghe nói về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả của các ông. Chúng tôi có nghe nói về hết thảy mọi điều Ngài đã làm cho các ông tại xứ Ê-díp-tô. Vậy các lãnh tụ của chúng tôi bảo chúng tôi đem ít đồ ăn đi đường đặng đến nói cùng ông rằng: “Chúng tôi là tôi tớ các ông. Hãy hứa với chúng tôi rằng ông sẽ không đánh trận với chúng tôi”. Ông có thể thấy quần áo chúng tôi cũ rách hết vì đường xá xa xôi và bánh chúng tôi đã cũ và khô lại rồi này’.

Giô-suê và các lãnh tụ khác tin lời dân Ga-ba-ôn. Vậy họ hứa không gây chiến với dân này. Nhưng ba ngày sau họ biết được rằng thật ra thì dân Ga-ba-ôn sống ở gần đó.

Giô-suê hỏi họ: ‘Cớ sao các ngươi nói các ngươi đến từ xứ xa?’

Dân Ga-ba-ôn đáp: ‘Chúng tôi làm thế vì chúng tôi nghe nói rằng Đức Chúa Trời Giê-hô-va của các ông có hứa ban hết xứ Ca-na-an này cho các ông. Vậy chúng tôi sợ các ông sẽ giết chết chúng tôi’. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên giữ lời hứa, và họ không giết chết dân Ga-ba-ôn. Thay vì thế họ cho dân Ga-ba-ôn làm tôi tớ họ.

Vua thành Giê-ru-sa-lem nổi giận vì dân Ga-ba-ôn đã giảng hòa với dân Y-sơ-ra-ên. Vua bèn nói với bốn vua khác: ‘Hãy đến giúp tôi đánh dân Ga-ba-ôn’. Vậy năm vua đi đánh dân Ga-ba-ôn. Việc dân Ga-ba-ôn giảng hòa với dân Y-sơ-ra-ên để rồi bị năm vua kia kéo đến đánh có khôn ngoan hay không? Chúng ta sẽ xem.