Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 41

Con rắn bằng đồng

Con rắn bằng đồng

CON RẮN quấn quanh cây cột này trông giống rắn thật, phải không? Nhưng không phải là rắn thật. Đó là rắn bằng đồng. Đức Giê-hô-va bảo Môi-se treo nó lên cây cột để dân sự có thể nhìn nó mà được tiếp tục sống. Nhưng mấy con rắn bò dưới đất thì là rắn thật. Chúng vừa mới cắn dân sự và khiến họ bị bệnh. Em có biết tại sao không?

Đó là vì dân Y-sơ-ra-ên đã nói phạm cùng Đức Chúa Trời và Môi-se. Họ than phiền: ‘Tại sao ông đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng này? Không có đồ ăn hay nước uống gì cả. Và chúng tôi ăn mãi thứ ma-na này chịu không nổi nữa’.

Nhưng bánh ma-na là đồ ăn tốt. Đức Giê-hô-va làm phép lạ để ban bánh ma-na cho họ ăn. Và Ngài cũng làm phép lạ để ban nước cho họ uống. Nhưng dân sự không biết ơn Đức Chúa Trời về cách Ngài chăm sóc họ. Vậy Đức Giê-hô-va dùng mấy con rắn độc này để phạt họ. Rắn cắn họ, và nhiều người bị chết.

Cuối cùng dân sự đến cùng Môi-se và nói: ‘Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có nói phạm tới Đức Giê-hô-va và tới ông. Bây giờ xin ông cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi’.

Vậy Môi-se cầu nguyện Đức Giê-hô-va xin cho dân sự. Và Đức Giê-hô-va bảo Môi-se làm con rắn bằng đồng này. Ngài bảo treo nó lên một cây cột, và hễ ai bị rắn cắn phải nhìn lên nó. Môi-se làm đúng như Đức Giê-hô-va phán dặn. Và những kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng thì được khỏe lại.

Việc này dạy chúng ta một bài học. Thật ra tất cả chúng ta đều giống như những người Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn kia. Tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng phải chết. Hãy nhìn chung quanh, và em sẽ thấy mọi người đều già đi, bị bệnh tật và chết. Đó là vì người đàn ông và người đàn bà đầu tiên là A-đam và Ê-va đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và tất cả chúng ta là con cháu họ. Nhưng Đức Giê-hô-va đã làm một sự sắp đặt để chúng ta có thể sống đời đời.

Đức Giê-hô-va đã sai Chúa Giê-su Christ là Con Ngài xuống trái đất. Chúa Giê-su đã bị treo lên một cây cột, vì nhiều người hồi đó nghĩ ngài là người ác. Nhưng Đức Giê-hô-va đã ban Chúa Giê-su cho chúng ta để giải cứu chúng ta. Nếu chúng ta tin nơi ngài, nếu chúng ta theo ngài, thì chúng ta có thể có sự sống đời đời. Nhưng chúng ta sẽ học biết nhiều hơn nữa về việc ấy sau này.