Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 19

Gia-cốp có gia đình đông con

Gia-cốp có gia đình đông con

HÃY nhìn gia đình đông đảo này. Đó là 12 con trai của Gia-cốp. Và ông cũng có con gái nữa. Em có biết tên người con nào của Gia-cốp không? Chúng ta hãy học biết tên một vài người.

Lê-a sinh được Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa. Khi Ra-chên thấy mình không con, nàng buồn lắm. Vậy nàng sai tớ gái của mình là Bi-la đến với Gia-cốp, và Bi-la sinh được hai con trai là Đan và Nép-ta-li. Rồi Lê-a cũng sai người tớ gái của mình là Xinh-ba đến với Gia-cốp, và Xinh-ba sinh được Gát và A-se. Cuối cùng Lê-a sinh thêm được hai con trai nữa là Y-sa-ca và Sa-bu-lôn.

Sau cùng, Ra-chên sinh được một con trai. Nàng đặt tên con là Giô-sép. Sau này chúng ta sẽ học biết nhiều thêm về Giô-sép, vì chàng sẽ trở thành một người rất quan trọng. Đây là 11 người con của Gia-cốp khi ông còn sống với cha của Ra-chên là La-ban.

Gia-cốp cũng có vài con gái, nhưng Kinh Thánh chỉ nói cho biết tên một người con gái ông mà thôi. Tên nàng là Đi-na.

Đến lúc Gia-cốp quyết định từ giã La-ban mà trở về xứ Ca-na-an. Vậy ông gom góp cả gia đình đông đảo cùng các đàn chiên và thú vật nhiều lắm để lên đường đi xa.

Sau khi Gia-cốp và gia đình ông lên đường về xứ Ca-na-an một thời gian, thì Ra-chên sinh được một đứa con trai nữa. Lúc đó gia đình Gia-cốp đang ở dọc đường. Ra-chên ở cữ khó khăn, và cuối cùng vừa sinh con thì nàng chết. Nhưng đứa con nhỏ khỏe mạnh. Gia-cốp đặt tên nó là Bên-gia-min.

Chúng ta muốn nhớ tên 12 người con trai của Gia-cốp vì cả nước Y-sơ-ra-ên từ họ mà ra. Thật thế, 12 chi phái Y-sơ-ra-ên được gọi bằng tên mười người con của Gia-cốp và hai người con của Giô-sép. Y-sác còn sống thêm nhiều năm sau khi tất cả các đứa cháu trai này sinh ra, và hẳn ông sung sướng lắm vì có nhiều cháu nội như thế. Nhưng chúng ta hãy xem điều đã xảy ra cho đứa cháu gái của ông là Đi-na.