Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

“Anh em phải làm thầy” (Hê 5:12). Thật ấm lòng khi Đức Giê-hô-va, đấng dạy dỗ vĩ đại nhất của vũ trụ, mời chúng ta dạy người khác về ngài! Việc dạy chân lý về Đức Giê-hô-va, dù là trong gia đình, trong hội thánh hoặc trong thánh chức, là đặc ân quý giá nhưng cũng là trọng trách. Làm thế nào chúng ta có thể thành công trong việc này?

Câu trả lời được tìm thấy trong những lời mà sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Hãy chuyên tâm trong việc đọc trước công chúng, việc khuyên bảo và việc dạy dỗ”. Phao-lô cũng cho biết: “Làm như vậy thì con sẽ cứu được chính mình con và những người lắng nghe con” (1 Ti 4:13, 16). Anh chị có một thông điệp cứu mạng để chia sẻ với người khác. Vì thế, điều trọng yếu là nỗ lực để cải thiện kỹ năng đọc và dạy. Sách mỏng này được biên soạn để giúp anh chị làm thế. Hãy xem xét một số đặc điểm của sách này.

Một câu hay một đoạn Kinh Thánh được viện dẫn ở mỗi trang, đó là nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến bài học đang được xem xét hoặc là ví dụ cho thấy bài học ấy được áp dụng.

Đức Giê-hô-va là “Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại” (Ê-sai 30:20). Dù sách mỏng này giúp anh chị cải thiện kỹ năng đọc và dạy, nhưng đừng bao giờ quên rằng thông điệp của chúng ta đến từ Đức Giê-hô-va và ngài kéo người ta đến với ngài (Giăng 6:44). Vì thế, hãy luôn cầu xin Đức Chúa Trời ban thần khí thánh. Thường xuyên dùng Lời ngài. Hướng sự chú ý của người khác đến Đức Giê-hô-va thay vì đến bản thân anh chị. Cố gắng giúp người nghe vun trồng tình yêu thương sâu đậm dành cho ngài.

Anh chị được Đức Chúa Trời mời để dạy về thông điệp quan trọng nhất dành cho nhân loại. Chúng tôi tin chắc rằng khi nương cậy vào “sức ngài ban”, anh chị sẽ thành công.—1 Phi 4:11.

Cộng sự của anh chị,

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va