Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 7

Chính xác và có sức thuyết phục

Chính xác và có sức thuyết phục

Lu-ca 1:3

TÓM LƯỢC: Dùng những bằng chứng đáng tin cậy để giúp người nghe đưa ra kết luận đúng.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Dùng nguồn thông tin đáng tin cậy. Hãy nói dựa trên Lời Đức Chúa Trời, nếu có thể hãy đọc trực tiếp từ Kinh Thánh. Trước khi đề cập đến một sự kiện khoa học, một tin tức, một kinh nghiệm hoặc các bằng chứng phụ khác, hãy đảm bảo đó là thông tin cập nhật và đáng tin cậy.

  • Dùng nguồn thông tin một cách phù hợp. Giải thích câu Kinh Thánh một cách phù hợp với văn cảnh, thông điệp tổng quát của Kinh Thánh và các ấn phẩm của “đầy tớ trung tín và khôn ngoan” (Mat 24:45). Khi dùng nguồn thông tin của thế gian, không nên bóp méo thông tin từ nguồn ấy hoặc ý tưởng của người viết.

  • Lý luận dựa trên bằng chứng. Sau khi đọc một câu Kinh Thánh hoặc trích dẫn thông tin từ một nguồn khác, hãy khéo đặt câu hỏi hoặc dùng minh họa để giúp người nghe tự đưa ra kết luận.