Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hãy dạn dĩ!

Hãy dạn dĩ!

THI THIÊN 138:3

 BUỔI SÁNG

 • 9:30 Âm nhạc

 • 9:40 Bài hát 73 và cầu nguyện

 • 9:50 Đức Giê-hô-va giúp chúng ta dạn dĩ

 • 10:05 Thuyết trình phối hợp: Hãy dạn dĩ như...

  • Hê-nóc

  • Môi-se

  • Giê-hô-sa-phát

  • Phi-e-rơ

 • 11:05 Bài hát 69 và thông báo

 • 11:15 Hãy thu hết can đảm để làm thánh chức

 • 11:30 Dâng mình và báp-têm

 • 12:00 Bài hát 48

 BUỔI CHIỀU

 • 1:10 Âm nhạc

 • 1:20 Bài hát 63 và cầu nguyện

 • 1:30 Diễn văn công cộng: Hãy đứng về phía sự thờ phượng chân chính

 • 2:00 Tóm lược bài học Tháp Canh

 • 2:30 Bài hát 76 và thông báo

 • 2:40 Thuyết trình phối hợp: Hãy dạn dĩ như Chúa Giê-su trước áp lực

  • Trong gia đình

  • Tại trường học

  • Tại nơi làm việc

  • Trong cộng đồng

 • 3:40 “Được ban thưởng dồi dào” vì dạn dĩ

 • 4:15 Bài hát 119 và cầu nguyện