Chương trình hội nghị vòng quanh 2018-2019​—Với sự hiện diện của giám thị vòng quanh

Dùng tờ chương trình để theo dõi hội nghị vòng quanh. Chủ đề của hội nghị là “Hãy dạn dĩ!”.

Hãy dạn dĩ!

Tại sao chúng ta thấy khó thể hiện lòng dạn dĩ? Và điều gì giúp chúng ta vun trồng phẩm chất này?

Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sau

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình.