Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sau

Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sau
  1. Chúng ta cần hướng đến ai để được mạnh mẽ? (Giô-suê 1:9; Thi 68:35)

  2. Chúng ta nên làm gì để tiếp tục vun đắp đức tin? (Hê 11:6)

  3. Tại sao chúng ta tin chắc mình có thể chu toàn công việc Đức Giê-hô-va giao? (Ha-gai 2:4-9)

  4.   Trong thử thách cam go, Đức Giê-hô-va giúp chúng ta mạnh mẽ qua những cách nào? (Thi 18:6, 30; Cô 4:10, 11, chú thích)

  5. Điều gì giúp người trẻ và các cặp vợ chồng ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va? (Mat 22:37, 39)

  6. Làm thế nào chúng ta có thể “đứng vững trong đức tin” và “mạnh mẽ lên”? (1 Cô 16:13; Rô 15:5; Hê 5:11–6:1; 12:16, 17)