Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu phần 7

Giới thiệu phần 7

Phần này kể về cuộc đời của vua Sau-lơ và vua Đa-vít, trong khoảng thời gian 80 năm. Lúc đầu, Sau-lơ khiêm nhường và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng chẳng bao lâu sau ông thay đổi và không chịu làm theo hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va từ bỏ ông và bảo Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít để làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên. Vì ghen tị, vua Sau-lơ nhiều lần tìm cách giết Đa-vít, nhưng Đa-vít không bao giờ trả thù. Con trai của Sau-lơ là Giô-na-than biết Đa-vít là người Đức Giê-hô-va chọn, vì vậy ông trung thành với Đa-vít. Đa-vít đã phạm một số tội trọng, nhưng ông không bao giờ từ chối sự sửa dạy  của Đức Giê-hô-va. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn nhận thấy tầm quan trọng của việc luôn ủng hộ các sắp đặt của Đức Chúa Trời.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 39

Vua đầu tiên của Y-⁠sơ-ra-ên

Đức Chúa Trời dùng quan xét để dẫn dắt dân Y-⁠sơ-ra-ên, nhưng họ đòi một vua. Sau-lơ được xức dầu để làm vua, nhưng sau đó Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ông. Tại sao?

BÀI 40

Đa-vít và Gô-li-át

Đức Giê-hô-va chọn Đa-vít làm vua kế tiếp của Y-⁠sơ-ra-ên, và Đa-vít đã chứng tỏ là xứng đáng.

BÀI 41

Đa-vít và Sau-lơ

Tại sao một trong hai người này lại ghét người kia, nhưng người bị ghét đối xử thế nào?

BÀI 42

Giô-na-than can đảm và trung thành

Con trai của vua trở thành bạn thân của Đa-vít.

BÀI 43

Vua Đa-vít phạm tội

Một quyết định sai lầm dẫn đến nhiều tai họa.