Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 26

Mười hai người do thám

Mười hai người do thám

Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi núi Si-nai và băng qua sa mạc Pha-ran đến nơi gọi là Ca-đe. Tại đó, Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: ‘Hãy phái 12 người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Hãy phái một người từ mỗi chi phái’. Vậy Môi-se chọn ra 12 người và bảo họ: ‘Các anh hãy đi đến Ca-na-an xem đất ở đó có tốt để trồng trọt hay không, xem dân ở đó yếu hay mạnh, sống trong lều hay trong thành’. Thế là 12 người do thám, trong đó có Giô-suê và Ca-lép, đi đến Ca-na-an.

Sau 40 ngày, những người do thám trở về, mang theo lựu, nho và vả. Họ cho biết: ‘Xứ đó vô cùng tốt đẹp, nhưng dân ở đó rất mạnh và thành trì của họ có tường cao bao bọc’. Ca-lép liền nói: ‘Chúng ta chắc chắn thắng được họ. Hãy đi ngay!’. Em có biết tại sao Ca-lép nói vậy không? Vì ông và Giô-suê tin cậy Đức Giê-hô-va. Nhưng mười người do thám kia cản: ‘Không được! Dân ở đó rất to lớn, như những người khổng lồ! So với họ, chúng ta chỉ như con cào cào’.

Nghe vậy, dân Y-sơ-ra-ên nhụt chí. Họ bắt đầu cằn nhằn và nói với nhau: ‘Chúng ta hãy chọn ra một nhà lãnh đạo khác và trở về Ai Cập! Sao chúng ta lại đến xứ này để phải chết?’. Giô-suê và Ca-lép nói: ‘Anh em đừng phản nghịch Đức Giê-hô-va và đừng  sợ hãi. Đức Giê-hô-va sẽ che chở chúng ta’. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không nghe. Thậm chí họ còn muốn giết Giô-suê và Ca-lép nữa!

Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Ngài phán với Môi-se: ‘Dân Y-sơ-ra-ên không vâng lời ta, bất kể mọi việc mà ta đã làm cho chúng. Vì vậy, chúng sẽ phải ở trong hoang mạc 40 năm, và chết ở đó. Chỉ có con cháu chúng, Giô-suê và Ca-lép sẽ sống trong xứ mà ta đã hứa ban cho chúng’.

“Sao anh em sợ đến thế, hỡi những người ít đức tin?”—Ma-thi-ơ 8:26