Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CÂU HỎI 6

Kinh Thánh tiên tri điều gì về Đấng Mê-si?

Kinh Thánh tiên tri điều gì về Đấng Mê-si?

LỜI TIÊN TRI

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta... từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên”.

Mi-chê 5:1

ỨNG NGHIỆM

“Chúa Giê-su sinh ra ở thành Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đa vào thời vua Hê-rốt”.

Ma-thi-ơ 2:1

LỜI TIÊN TRI

“Chúng nó chia nhau áo-xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi”.

Thi-thiên 22:18

ỨNG NGHIỆM

“Khi đã đóng đinh Chúa Giê-su, quân lính lấy áo khoác của ngài và chia làm bốn... nhưng áo này không có đường may mà được dệt nguyên từ trên xuống dưới. Vì thế họ nói với nhau: ‘Chúng ta đừng xé nó, nhưng hãy bắt thăm để xem ai sẽ được’”.

Giăng 19:23, 24

 LỜI TIÊN TRI

“Ngài giữ hết thảy xương-cốt người, chẳng một cái nào bị gãy”.

Thi-thiên 34:20

ỨNG NGHIỆM

“Khi đến chỗ Chúa Giê-su, họ thấy ngài đã chết nên không đánh gãy chân ngài”.

Giăng 19:33

LỜI TIÊN TRI

“Chúng nó sẽ nhìn-xem ta là Đấng chúng nó đã đâm”.

Xa-cha-ri 12:10

ỨNG NGHIỆM

“Một tên lính lấy giáo đâm vào sườn ngài, máu và nước liền chảy ra”.

Giăng 19:34

LỜI TIÊN TRI

“Chúng nó bèn cân tiền-công cho ta, là ba chục miếng bạc”.

Xa-cha-ri 11:12, 13

ỨNG NGHIỆM

“Bấy giờ, một người trong mười hai sứ đồ tên là Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế và hỏi: ‘Các ông sẽ cho tôi gì để tôi nộp người ấy cho các ông?’. Họ thỏa thuận với hắn ba mươi đồng bạc”.

Ma-thi-ơ 26:14, 15; 27:5