Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CÂU HỎI 2

Làm thế nào bạn có thể biết về Đức Chúa Trời?

Làm thế nào bạn có thể biết về Đức Chúa Trời?

“Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn [“thành công”, Bản Dịch Mới] trong con đường mình, và mới được phước”.

Giô-suê 1:8

“Họ đọc rõ-ràng trong sách luật-pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc”.

Nê-hê-mi 8:8

“Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ,... Song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm... Mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”.

Thi-thiên 1:1-3

“Phi-líp chạy đến bên cạnh và nghe viên quan đang đọc sách tiên tri Ê-sai thì hỏi: ‘Ông có hiểu những điều mình đọc không?’. Ông trả lời: ‘Làm sao tôi hiểu được nếu không có người giảng giải?’”.

Công vụ 8:30, 31

 “Dù Đức Chúa Trời là vô hình, nhưng từ lúc thế gian được dựng nên, khi xem xét những vật ngài tạo ra thì người ta có thể thấy rõ các đặc tính của ngài, tức quyền năng muôn đời và cương vị Chúa Trời; bởi thế, họ không thể bào chữa cho mình”.

Rô-ma 1:20

“Hãy suy ngẫm và miệt mài với những điều ấy, hầu mọi người có thể thấy rõ sự tiến bộ của con”.

1 Ti-mô-thê 4:15

“Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau”.

Hê-bơ-rơ 10:24, 25

“Nếu ai trong anh em thiếu sự khôn ngoan thì hãy tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời, vì ngài rộng rãi ban cho mọi người mà không trách mắng gì; và người ấy sẽ nhận được sự khôn ngoan”.

Gia-cơ 1:5