Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va

LỰA CHỌN TẢI VỀ