Lu-ca 20:1-47

20  Một ngày nọ, ngài đang giảng dạy dân chúng trong đền thờ và công bố tin mừng thì các trưởng tế, thầy kinh luật và trưởng lão đến  nói với ngài: “Hãy cho chúng tôi biết ông lấy quyền nào mà làm những việc này, hay ai đã cho ông quyền đó”.  Ngài đáp: “Tôi cũng hỏi các ông một câu. Hãy trả lời tôi:  Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm từ trời hay từ người ta?”.  Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Vậy sao các ông không tin người?’.  Còn nếu nói ‘Từ người ta’, cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta vì họ tin Giăng là một nhà tiên tri”.  Vì thế họ trả lời họ không biết Giăng nhận quyền ấy từ đâu.  Thế nên, Chúa Giê-su nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó”.  Rồi ngài kể cho dân chúng nghe minh họa này: “Có một người trồng vườn nho. Ông cho những người trồng nho thuê rồi đi xa một thời gian dài. 10  Đến mùa thu hoạch, ông sai đầy tớ đến gặp những người trồng nho để họ nộp cho ông một phần hoa lợi của vườn. Nhưng họ đánh đập đầy tớ ấy rồi đuổi về tay không. 11  Ông sai một đầy tớ khác đến, họ cũng đánh đập, sỉ nhục người ấy rồi đuổi về tay không. 12  Ông lại sai người thứ ba đến, người này cũng bị họ gây thương tích rồi đuổi ra ngoài. 13  Chủ vườn nho bèn nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của mình đến. Chắc họ sẽ kính nể con ta’. 14  Khi thấy người con ấy, những người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là con thừa kế. Chúng ta hãy giết nó đi để gia sản này thuộc về chúng ta’. 15  Họ bèn lôi người ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? 16  Ông sẽ đến diệt những kẻ trồng nho ấy và giao vườn cho người khác”. Nghe vậy dân chúng nói: “Làm sao có chuyện như thế được!”. 17  Nhưng Chúa Giê-su nhìn họ rồi phán: “Vậy, câu Kinh Thánh này có nghĩa gì: ‘Hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành hòn đá chốt nơi góc nhà’? 18  Ai rơi trên đá ấy sẽ tan xương nát thịt, và đá ấy rơi trúng ai thì sẽ đè nát người đó”. 19  Các thầy kinh luật và trưởng tế tìm cách bắt Chúa Giê-su ngay trong giờ đó vì biết ngài có ý nói về họ khi kể minh họa ấy. Nhưng họ sợ dân chúng. 20  Sau khi theo dõi ngài, họ bí mật thuê vài người giả vờ thành thật để đến gặp ngài nhằm bắt tội ngài trong lời nói, hầu nộp ngài cho nhà cầm quyền và quan tổng đốc. 21  Họ hỏi ngài: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy rất đúng, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời một cách trung thực. 22  Chúng tôi có được phép nộp thuế cho Sê-sa không?”. 23  Biết mưu mô của họ, ngài nói: 24  “Hãy đưa tôi xem một đồng đơ-na-ri-on. Nó có hình và danh hiệu của ai?”. Họ trả lời: “Của Sê-sa”. 25  Ngài bèn phán: “Vậy, của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”. 26  Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi được trong lời nói của ngài, và vì sững sờ trước câu trả lời ấy nên họ lặng thinh. 27  Tuy nhiên, có mấy người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Ngài: 28  “Thưa thầy, Môi-se có viết cho chúng ta: ‘Nếu một người qua đời, để vợ lại mà không có con thì anh hoặc em trai phải cưới người vợ góa và sinh con cho người đã chết’. 29  Có bảy anh em trai nọ; người anh cả cưới vợ và qua đời nhưng không có con. 30  Người thứ hai, 31  rồi đến người thứ ba lấy bà góa đó. Cả bảy người đều như thế và qua đời mà không có con. 32  Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33  Vậy đến kỳ sống lại, bà sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ”. 34  Chúa Giê-su trả lời: “Con cái đời này cưới vợ gả chồng, 35  nhưng những người xứng đáng được sống lại và hưởng sự sống trong đời mới sẽ không cưới vợ gả chồng. 36  Thật vậy, họ không thể chết nữa vì sẽ như các thiên sứ, và họ sẽ là con cái Đức Chúa Trời bởi sự sống lại. 37  Về việc người chết được sống lại, chính Môi-se cũng cho biết trong lời tường thuật về bụi gai khi ông gọi Đức Giê-hô-va là ‘Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’. 38  Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà của người sống, vì đối với ngài họ đều sống”. 39  Một số thầy kinh luật đáp: “Thầy nói phải lắm”, 40  và họ không dám hỏi ngài câu nào nữa. 41  Chúa Giê-su hỏi lại họ: “Sao người ta nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 42  Vì chính Đa-vít đã viết trong sách Thi thiên: ‘Đức Giê-hô-va phán với Chúa tôi rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta 43  cho đến khi ta đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”’. 44  Đa-vít gọi ngài là Chúa, vậy làm sao ngài lại là con của ông?”. 45  Khi mọi người đang lắng nghe, ngài nói với các môn đồ: 46  “Hãy coi chừng những thầy kinh luật thích mặc áo choàng khi đi ra ngoài và muốn được người ta chào hỏi ở chợ; họ ưa ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà hội và chỗ đầu trong bữa tiệc; 47  họ nuốt nhà của đàn bà góa và cầu nguyện thật dài để gây ấn tượng. Những kẻ ấy sẽ chịu hình phạt nặng hơn”.

Chú thích