Lu-ca 11:1-54

11  Lần nọ, Chúa Giê-su ở một nơi để cầu nguyện. Khi ngài cầu nguyện xong, một môn đồ nói với ngài: “Thưa Chúa, xin dạy chúng tôi cách cầu nguyện, như Giăng đã dạy môn đồ của ông”.  Ngài phán: “Khi anh em cầu nguyện, hãy nói như vầy: ‘Lạy Cha, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin cho Nước Cha được đến.  Xin cho chúng con có đủ thức ăn mỗi ngày.  Xin tha tội chúng con, vì chúng con cũng tha thứ mọi người có lỗi với mình. Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ’”.  Ngài nói tiếp: “Giả sử, một người trong anh em có người bạn, giữa đêm đến gặp người bạn ấy và nói: ‘Anh ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh,  vì bạn của tôi đi đường xa mới đến mà tôi không có gì dọn cho anh ấy ăn’.  Nhưng người bạn ở trong nhà trả lời: ‘Đừng quấy rầy tôi nữa. Cửa khóa rồi, và các con tôi đang ngủ trên giường với tôi. Tôi không dậy lấy gì cho anh được đâu’.  Tôi nói với anh em: Dù ông không muốn dậy để giúp ngay cả bạn mình, nhưng vì anh ta cứ nài nỉ mãi nên ông sẽ dậy lấy cho anh ta những thứ anh ta cần.  Bởi thế, tôi bảo anh em: Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở; 10  vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở. 11  Có người cha nào trong anh em, khi con xin cá lại cho rắn thay vì cá chăng? 12  Hoặc con xin trứng mà cho bò cạp chăng? 13  Vậy, nếu anh em là người có tội mà còn biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha trên trời, ngài lại càng muốn ban thần khí cho những người cầu xin ngài!”. 14  Sau đó, Chúa Giê-su đuổi ác thần ra khỏi một người câm. Khi ác thần ra khỏi thì ông nói được. Dân chúng rất ngạc nhiên và thán phục. 15  Nhưng có mấy người nói: “Người này nhờ Bê-ên-xê-bun, là kẻ cai trị ác thần, để đuổi ác thần”. 16  Còn những người khác thì muốn thử ngài, họ xin ngài cho xem một dấu hiệu lạ từ trời. 17  Biết ý tưởng của họ, ngài phán: “Nước nào chia rẽ thì tan hoang, nhà nào chia rẽ thì tan vỡ. 18  Nếu Sa-tan tự chia rẽ, làm sao nước của hắn đứng vững được? Vậy mà các ông nói tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi ác thần. 19  Nếu tôi nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi ác thần thì môn đồ các ông nhờ ai để đuổi chúng? Bởi vậy, chính môn đồ các ông sẽ cho thấy là các ông sai. 20  Nhưng nếu tôi nhờ ngón tay Đức Chúa Trời để đuổi ác thần thì Nước của ngài đang ở đây mà các ông không hay biết. 21  Khi một người mạnh sức có vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài mình thì tài sản ông được an toàn. 22  Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công và thắng ông, người ấy tước đoạt hết vũ khí mà ông ta tin có thể bảo vệ tài sản mình, rồi phân chia của cướp được. 23  Ai không đứng về phía tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi nhóm hiệp người ta là đuổi họ đi. 24  Khi tà thần ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm không được, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà mà ta đã ra khỏi’. 25  Khi về đến, nó thấy nhà đã được quét dọn và trang hoàng. 26  Nó bèn đi và dẫn về bảy tà thần khác còn dữ hơn nó. Chúng vào nhà và ở lại đó. Cuối cùng, tình trạng của người ấy còn tệ hơn lúc đầu”. 27  Ngài đang giảng những điều ấy, có một phụ nữ trong đám đông cất tiếng nói với ngài: “Hạnh phúc thay người đã mang thai thầy và cho thầy bú!”. 28  Nhưng ngài đáp: “Những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời thì hạnh phúc hơn!”. 29  Khi dân chúng tụ tập lại, ngài nói: “Thế hệ này là thế hệ gian ác, họ tìm kiếm một dấu hiệu lạ, nhưng sẽ chẳng được ban cho dấu nào, ngoại trừ dấu lạ về Giô-na. 30  Giô-na đã trở thành dấu hiệu cho dân thành Ni-ni-ve thể nào, Con Người sẽ là dấu hiệu cho thế hệ này thể ấy. 31  Trong kỳ phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì bà đã đến từ nơi tận cùng trái đất để nghe những lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, nhưng ở đây có người còn hơn Sa-lô-môn nữa. 32  Trong kỳ phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng, nhưng ở đây có người còn hơn Giô-na nữa. 33  Khi thắp đèn, người ta không để ở nơi kín hay lấy thúng đậy lại, nhưng đặt trên chân đèn, hầu cho ai vào phòng cũng thấy ánh sáng. 34  Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt anh em tập trung vào một mục tiêu, cả thân thể cũng sáng; nhưng nếu mắt anh em nhắm vào điều xấu, cả thân thể cũng tối tăm. 35  Vì thế, hãy coi chừng, kẻo sự sáng trong anh em là tối tăm. 36  Vậy, nếu cả thân thể anh em sáng, không có phần nào tối, thì nó sẽ sáng như cái đèn tỏa ánh sáng cho anh em”. 37  Khi ngài nói xong, có một người Pha-ri-si mời ngài dùng bữa. Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn. 38  Người Pha-ri-si ấy ngạc nhiên khi thấy ngài không rửa tay trước bữa ăn. 39  Nhưng Chúa Giê-su nói với ông: “Này những người Pha-ri-si, các ông lau sạch bên ngoài cốc đĩa, nhưng bên trong các ông đầy sự tham lam và gian ác. 40  Hỡi những người không biết lý lẽ! Chẳng phải đấng tạo nên bề ngoài cũng đã tạo nên bề trong sao? 41  Hãy cho người nghèo những gì ở trong lòng thì các ông sẽ sạch về mọi điều khác. 42  Khốn cho các ông, là người Pha-ri-si, vì các ông nộp một phần mười bạc hà, cửu lý hương và mọi thứ rau quả khác nhưng lại bỏ qua công lý và tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời! Nộp một phần mười các thứ ấy là điều buộc phải giữ nhưng không được bỏ những điều kia. 43  Khốn cho các ông, là người Pha-ri-si, vì các ông thích ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà hội và ưa được người ta chào hỏi ở chợ! 44  Khốn cho các ông, vì các ông như mồ mả không được đánh dấu, người ta bước lên mà không biết!”. 45  Có một người thạo Luật pháp nói với ngài: “Thưa thầy, thầy nói thế cũng là sỉ nhục chúng tôi”. 46  Ngài bèn phán: “Khốn cho các ông, là những người thạo Luật pháp, vì các ông chất gánh nặng khó mang trên người khác nhưng chính mình không động ngón tay vào! 47  Khốn cho các ông, vì các ông xây mồ cho các nhà tiên tri mà tổ phụ các ông đã giết! 48  Rõ ràng các ông biết việc làm của tổ phụ mình nhưng vẫn tán thành, vì họ đã giết các nhà tiên tri mà các ông lại xây mồ. 49  Vì thế, với sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời cũng phán: ‘Ta sẽ phái các tiên tri và sứ đồ đến với họ, họ sẽ giết và ngược đãi một số người, 50  để thế hệ này phải chịu trách nhiệm về huyết của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ khi thành lập thế gian, 51  từ huyết của A-bên cho đến huyết của Xa-cha-ri, người bị giết giữa bàn thờ tế lễ và thánh điện’. Đúng thế, tôi nói với các ông: Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 52  Khốn cho các ông, là những người thạo Luật pháp, vì các ông cất đi chìa khóa của sự hiểu biết; chính các ông không vào, mà ai vào thì các ông cản trở!”. 53  Khi ngài rời khỏi đó, các thầy kinh luật và người Pha-ri-si gây rất nhiều áp lực cho ngài, vặn hỏi ngài nhiều điều khác, 54  chờ cơ hội để bắt lỗi ngài trong lời nói.

Chú thích