Ga-la-ti 5:1-26

5  Chúng ta đã được Đấng Ki-tô giải thoát để hưởng sự tự do đó. Vậy, anh em hãy đứng vững, chớ để mình bị mang lại ách nô lệ nữa.  Tôi đây là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu cắt bì thì điều Đấng Ki-tô đã làm chẳng ích gì cho anh em.  Hơn nữa, tôi xác nhận lại rằng người nào chịu phép cắt bì thì có bổn phận phải giữ hết Luật pháp.  Anh em nào muốn được tuyên bố công chính nhờ luật pháp là tách khỏi Đấng Ki-tô, không còn được hưởng lòng nhân từ bao la của ngài.  Về phần chúng ta, chúng ta trông mong sự công chính chỉ có được nhờ thần khí và đức tin.  Đối với những người hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su, điều có giá trị chẳng phải là cắt bì hay không cắt bì, mà là đức tin được thể hiện qua tình yêu thương.  Anh em đã làm tốt, vậy ai cản trở anh em vâng theo sự dạy dỗ đúng?  Lối thuyết phục như thế không đến từ đấng gọi anh em.  Một chút men làm dậy cả mẻ bột nhồi. 10  Tôi tin rằng anh em, những người hợp nhất với Chúa, sẽ đồng ý với tôi; còn kẻ gây khó khăn cho anh em, dù là ai đi nữa, cũng sẽ chuốc lấy án phạt thích đáng. 11  Hỡi anh em, về phần tôi, nếu còn giảng về phép cắt bì, sao tôi vẫn bị ngược đãi? Nếu tôi vẫn giảng về phép cắt bì thì cây khổ hình không còn là cớ gây vấp ngã nữa. 12  Phải chi những kẻ gây hoang mang cho anh em bị hoạn cho xong. 13  Hỡi anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do, đừng dùng sự tự do ấy làm dịp để theo đuổi ham muốn của xác thịt, nhưng hãy phục vụ nhau với tình yêu thương. 14  Vì cả Luật pháp được tóm gọn trong một điều răn: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”. 15  Vậy, nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo diệt trừ lẫn nhau. 16  Nhưng tôi nói rằng: Hãy luôn bước theo sự hướng dẫn của thần khí, như thế anh em sẽ không bao giờ làm theo ham muốn của xác thịt. 17  Vì ham muốn của xác thịt trái ngược với thần khí, và thần khí trái ngược với ham muốn của xác thịt, hai điều này đối nghịch nhau nên những gì anh em muốn làm thì lại không làm. 18  Ngoài ra, nếu được thần khí hướng dẫn thì anh em không ở dưới luật pháp. 19  Các việc làm của xác thịt rất rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, trâng tráo, 20  thờ thần tượng, tà thuật, thái độ thù địch, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, bất hòa, chia rẽ, bè phái, 21  ghen tị, say sưa, truy hoan trác táng và những điều giống như vậy. Tôi cảnh báo anh em về những điều ấy, như tôi đã từng cảnh báo, ai có những thói như thế sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời. 22  Ngược lại, thần khí sinh ra bông trái là tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhịn, tử tế, nhân đức, đức tin, 23  mềm mại, tự chủ. Không có luật nào cấm những điều đó. 24  Hơn nữa, những người thuộc về Đấng Ki-tô Giê-su đã làm chết các đam mê và ham muốn của xác thịt. 25  Nếu chúng ta sống theo sự hướng dẫn của thần khí thì hãy bước đúng theo sự hướng dẫn ấy. 26  Chúng ta chớ nên tự phụ, kích động tinh thần ganh đua, và chớ ghen tị nhau.

Chú thích