Ga-la-ti 1:1-24

1  Tôi là Phao-lô, sứ đồ được bổ nhiệm không phải bởi loài người hay qua một người nào, nhưng bởi Chúa Giê-su Ki-tô và Đức Chúa Trời là Cha, đấng đã làm Chúa Giê-su sống lại.  Tôi cùng hết thảy anh em ở với tôi gửi cho các hội thánh ở Ga-la-ti:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Ngài đã hy sinh vì tội lỗi chúng ta hầu có thể giải cứu chúng ta khỏi thế gian gian ác hiện nay, theo ý của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.  Nguyện Đức Chúa Trời được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.  Tôi ngạc nhiên khi biết anh em đang nhanh chóng từ bỏ đấng đã gọi anh em bằng sự nhân từ bao la của Đấng Ki-tô mà nghe theo một loại tin mừng khác.  Nhưng không có tin mừng nào khác; mà chỉ có một số người đang gây vấn đề cho anh em và muốn bóp méo tin mừng về Đấng Ki-tô.  Nếu có ai, dù là chúng tôi hay thiên sứ nào trên trời, công bố cho anh em tin mừng khác với tin mừng mà chúng tôi đã công bố, thì kẻ đó đáng bị đoán phạt.  Như chúng tôi vừa nói, giờ tôi xin nhắc lại: Hễ ai công bố cho anh em tin mừng khác với những gì anh em đã tiếp nhận, kẻ đó đáng bị đoán phạt. 10  Thật ra, tôi muốn được người ta hay Đức Chúa Trời chấp nhận? Hay tôi đang cố làm hài lòng người ta? Nếu vẫn còn làm hài lòng người ta, tôi không phải là tôi tớ của Đấng Ki-tô. 11  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng tin mừng mà tôi công bố cho anh em chẳng phải đến từ loài người; 12  vì tôi không nhận tin mừng ấy từ loài người, cũng chẳng được người nào dạy, mà nhận được qua sự mạc khải bởi Chúa Giê-su Ki-tô. 13  Chắc chắn anh em đã nghe về lối sống trước đây của tôi trong Do Thái giáo, ấy là tôi bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời một cách tàn bạo và cố tiêu diệt họ. 14  So với nhiều người đồng tuổi trong nước tôi, tôi có sự thăng tiến vượt bậc trong Do Thái giáo, vì tôi sốt sắng với truyền thống của cha ông hơn họ rất nhiều. 15  Nhưng khi Đức Chúa Trời, là đấng khiến tôi lọt lòng mẹ và gọi tôi bởi lòng nhân từ bao la của ngài, nghĩ rằng 16  nên dùng tôi để tiết lộ về Con ngài, hầu tôi có thể công bố tin mừng về Con ấy cho các dân, thì tôi không hỏi ý kiến người nào. 17  Tôi cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người làm sứ đồ trước tôi, nhưng đi đến Ả Rập rồi trở lại Đa-mách. 18  Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem thăm Sê-pha và ở lại với anh ấy mười lăm ngày, 19  nhưng không gặp sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em của Chúa. 20  Về những điều tôi viết cho anh em, tôi cam đoan trước mặt Đức Chúa Trời rằng tôi không nói dối. 21  Kế đó, tôi đi đến vùng Sy-ri và Si-li-si. 22  Nhưng các hội thánh đạo Đấng Ki-tô ở xứ Giu-đa không quen biết tôi. 23  Họ chỉ nghe nói: “Người trước kia bắt bớ chúng ta nay công bố tin mừng về đạo mà ông từng dốc sức tiêu diệt”. 24  Thế nên họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Chú thích