Tít 2:1-15

2  Về phần con, hãy tiếp tục nói những điều phù hợp với sự dạy dỗ đúng đắn.  Những người đàn ông lớn tuổi hãy điều độ trong mọi sự, nghiêm túc, biết suy xét, có đức tin mạnh mẽ, tình yêu thương bền vững và sức chịu đựng dẻo dai.  Tương tự thế, những phụ nữ lớn tuổi hãy cư xử phù hợp với lòng sùng kính, đừng vu khống, đừng nghiện rượu, mà hãy dạy dỗ những điều tốt lành;  như thế, họ có thể nhắc nhở những phụ nữ trẻ tuổi hơn phải yêu chồng con mình,  có óc suy xét, trong sạch, chăm lo việc nội trợ, tốt bụng, vâng phục chồng, hầu cho lời Đức Chúa Trời không bị gièm chê.  Cũng vậy, hãy tiếp tục khuyên bảo những anh trẻ tuổi hơn phải biết suy xét.  Trong mọi phương diện, hãy nêu gương về các việc lành. Hãy dạy những điều thanh sạch với thái độ nghiêm túc,  dùng lời lẽ lành mạnh mà không ai chỉ trích được, hầu cho những kẻ chống đối phải hổ thẹn và không thể nói xấu chúng ta điều gì.  Người nô lệ hãy vâng phục chủ mình trong mọi điều, cố gắng làm vui lòng chủ, không cãi trả, 10  không ăn cắp của chủ, nhưng hãy chứng tỏ mình hoàn toàn đáng tin cậy, hầu cho trong mọi sự họ có thể làm vẻ vang sự dạy dỗ của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, là Đức Chúa Trời. 11  Lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời đã được tỏ bày và mang lại sự cứu rỗi cho mọi loại người. 12  Lòng nhân từ ấy dạy chúng ta bác bỏ sự bất kính cùng những ước muốn trần tục, sống có suy xét, đi theo đường lối công chính và thể hiện lòng sùng kính giữa thế gian này 13  trong khi chờ đợi viễn cảnh hạnh phúc mà chúng ta hy vọng, cũng như chờ đợi sự xuất hiện đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời vĩ đại và của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, là Đấng Ki-tô Giê-su. 14  Đấng ấy đã phó chính mình vì chúng ta để giải cứu chúng ta khỏi lối sống gian ác, và tẩy sạch cho ngài một dân thuộc riêng về ngài, là dân sốt sắng trong các việc lành. 15  Hãy tiếp tục nói những điều ấy, khuyên bảo và khiển trách với tất cả uy quyền. Đừng để ai xem thường con.

Chú thích