Ma-thi-ơ 25:1-46

25  Nước Trời sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.  Trong đó có năm cô dại và năm cô khôn;  năm cô dại cầm đèn nhưng không mang thêm dầu,  còn năm cô khôn thì mang thêm lọ dầu cùng với đèn của mình.  Vì chàng rể đến trễ nên họ đều buồn ngủ rồi thiếp đi.  Đến nửa đêm, có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến rồi! Hãy ra đón chàng’.  Mười trinh nữ liền thức dậy chuẩn bị đèn của mình.  Những cô dại nói với những cô khôn: ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt’.  Những cô khôn trả lời: ‘Sợ là không có đủ dầu cho chúng tôi và các chị. Các chị hãy đến chỗ người bán dầu để mua đi’. 10  Trong khi họ đi mua thì chàng rể đến. Những cô đã chuẩn bị sẵn cùng đi với chàng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 11  Sau đó, những cô kia cũng đến và nói: ‘Chàng rể ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’. 12  Chàng trả lời: ‘Tôi nói thật với các cô, tôi không biết các cô là ai’. 13  Vậy hãy luôn thức canh, vì anh em không biết ngày và giờ đó. 14  Nước Đức Chúa Trời giống như một người nọ khi sắp đi xa, gọi đầy tớ đến và giao cho họ tài sản của mình. 15  Ông đưa người này năm ta-lâng, người kia hai và người khác nữa thì một, tùy theo khả năng của mỗi người, rồi ông lên đường. 16  Người nhận năm ta-lâng liền lấy tiền đó đi làm ăn và kiếm thêm được năm ta-lâng nữa. 17  Người nhận hai ta-lâng cũng làm như vậy và kiếm được thêm hai ta-lâng. 18  Nhưng người nhận chỉ một ta-lâng thì đi đào lỗ chôn số bạc của chủ. 19  Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ đó trở về tính toán sổ sách với họ. 20  Người đã nhận năm ta-lâng mang thêm năm ta-lâng nữa đến trình: ‘Thưa chủ, ông đã giao cho tôi năm ta-lâng; đây này, tôi đã kiếm được năm ta-lâng nữa’. 21  Chủ đáp: ‘Tốt lắm, đầy tớ trung tín và giỏi giang! Ngươi đã trung tín trong một số việc, ta sẽ giao cho ngươi nhiều việc hơn nữa. Hãy chung vui với chủ ngươi’. 22  Kế tiếp, người nhận hai ta-lâng đến nói: ‘Thưa chủ, ông đã giao cho tôi hai ta-lâng; đây này, tôi đã kiếm thêm được hai ta-lâng’. 23  Chủ trả lời: ‘Tốt lắm, đầy tớ trung tín và giỏi giang! Ngươi đã trung tín trong một số việc, ta sẽ giao cho ngươi nhiều việc hơn nữa. Hãy chung vui với chủ ngươi’. 24  Cuối cùng, người đầy tớ nhận một ta-lâng đến nói: ‘Thưa chủ, tôi biết ông là người nghiêm khắc, gặt chỗ mình không gieo và thu lúa ở nơi mình không rê. 25  Thế nên tôi sợ và đi giấu ta-lâng của ông dưới đất. Của ông đây, xin giao lại cho ông’. 26  Chủ đáp: ‘Hỡi tên đầy tớ vô dụng biếng nhác, ngươi biết ta gặt chỗ mình không gieo và thu lúa ở nơi mình không rê, 27  thì lẽ ra ngươi phải đem số bạc của ta đi gửi lấy lãi, để khi trở lại, ta sẽ nhận được cả vốn lẫn lãi. 28  Hãy lấy lại ta-lâng hắn giữ và đưa cho người có mười ta-lâng. 29  Vì ai có sẽ được cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ không có thì ngay cả những gì đã có cũng sẽ bị lấy đi. 30  Hãy quăng tên đầy tớ vô ích này ra nơi tối tăm ở bên ngoài. Tại đó, hắn sẽ khóc lóc rên xiết’. 31  Khi Con Người đến trong sự vinh quang cùng với tất cả các thiên sứ, ngài sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của mình. 32  Muôn dân sẽ nhóm lại trước mặt ngài rồi ngài chia họ thành hai nhóm, như người chăn tách chiên ra khỏi dê. 33  Ngài sẽ đặt chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái. 34  Rồi Vua sẽ nói với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng Nước đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi thành lập thế gian. 35  Vì khi ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi cho uống; ta là người lạ, các ngươi tiếp đãi tử tế; 36  ta trần truồng, các ngươi cho mặc. Ta ngã bệnh, các ngươi chăm sóc. Ta bị tù, các ngươi viếng thăm’. 37  Khi ấy, những người công chính sẽ trả lời ngài: ‘Thưa Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? 38  Khi nào chúng tôi thấy Chúa là người lạ mà tiếp đãi tử tế hoặc trần truồng mà cho mặc? 39  Khi nào chúng tôi thấy Chúa bị bệnh hoặc bị tù mà đến viếng thăm?’. 40  Vua sẽ phán cùng họ: ‘Quả thật, ta nói với các ngươi: Mỗi khi các ngươi làm điều ấy cho một trong những người anh em nhỏ nhất của ta tức là đã làm cho ta’. 41  Kế đến, vua sẽ nói với những kẻ ở bên trái: ‘Hãy đi cho khuất mắt ta, các ngươi đã bị kết án vào lửa đời đời, là hình phạt dành sẵn cho Kẻ Quỷ Quyệt và các ác thần theo hắn. 42  Vì khi ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống. 43  Ta là người lạ, các ngươi không tiếp đãi tử tế; ta trần truồng, các ngươi không cho mặc; ta bị bệnh và ở tù, các ngươi không chăm sóc’. 44  Khi ấy, họ cũng sẽ trả lời: ‘Thưa Chúa, chúng tôi có thấy Chúa đói, khát, là người lạ, trần truồng, bị bệnh hay ở tù khi nào đâu mà phục vụ Chúa?’. 45  Vua sẽ phán cùng họ: ‘Quả thật, ta nói với các ngươi: Mỗi khi các ngươi không làm điều ấy cho một trong những người anh em nhỏ nhất của ta tức là các ngươi đã không làm cho ta’. 46  Và những kẻ này sẽ chịu hình phạt là sự chết vĩnh viễn, còn người công chính thì nhận được sự sống vĩnh cửu”.

Chú thích