Ma-thi-ơ 2:1-23

2  Sau khi Chúa Giê-su sinh ra ở thành Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đa vào thời vua Hê-rốt, có các nhà chiêm tinh từ phương đông đi đến Giê-ru-sa-lem  hỏi rằng: “Con trẻ được sinh ra để làm vua dân Do Thái hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài ở phương đông nên đến để cúi lạy ngài”.  Nghe tin đó, vua Hê-rốt cảm thấy lo sợ, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng vậy.  Vua triệu tập các trưởng tế cùng thầy kinh luật trong dân chúng, và hỏi họ Đấng Ki-tô sinh ra ở đâu.  Họ tâu: “Tại Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đa, vì có lời tiên tri viết thế này:  ‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của xứ Giu-đa, ngươi không phải là thành hèn mọn nhất dưới mắt những người cai trị xứ Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ ra một đấng cai trị, ngài sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của ta’”.  Bấy giờ, Hê-rốt bí mật gọi các nhà chiêm tinh đến để hỏi cặn kẽ về thời điểm ngôi sao ấy xuất hiện.  Khi sai họ đến Bết-lê-hem, vua dặn: “Hãy đi tìm con trẻ ấy, khi tìm được thì báo cho ta biết để ta cũng đến đó cúi lạy ngài”.  Sau khi nghe lệnh vua, họ lên đường. Lúc ấy, ngôi sao mà họ thấy ở phương đông lại hiện ra, dẫn họ đến nơi con trẻ đang ở thì dừng lại. 10  Thấy vậy, họ rất đỗi vui mừng. 11  Khi vào nhà, gặp con trẻ cùng mẹ là Ma-ri, họ bèn sấp mình cúi lạy ngài rồi mở hộp châu báu lấy vàng, nhũ hương và trầm hương dâng cho ngài làm lễ vật. 12  Sau đó, vì đã được Đức Chúa Trời báo mộng đừng trở lại gặp vua Hê-rốt nên họ đi đường khác để về xứ mình. 13  Khi họ đi rồi, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ và bảo rằng: “Hãy thức dậy, đưa con trẻ cùng mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập và ở đó cho đến khi tôi báo tin thì hãy về, vì Hê-rốt sắp tìm giết con trẻ”. 14  Ông liền thức dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài sang Ai Cập trong đêm ấy, 15  rồi ở lại đó cho đến khi vua Hê-rốt qua đời. Điều đó ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri của ngài: “Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập”. 16  Còn Hê-rốt, khi thấy mình bị các nhà chiêm tinh gạt thì vô cùng tức giận. Dựa vào lời các nhà chiêm tinh đã cho biết về thời điểm ngôi sao xuất hiện, vua sai người đi khắp Bết-lê-hem và những vùng lân cận để giết tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống. 17  Điều đó ứng nghiệm lời đã phán qua tiên tri Giê-rê-mi: 18  “Có tiếng khóc lóc thảm thiết ở thành Ra-ma, đó là tiếng Ra-chên thương khóc con mình mà không ai an ủi được vì chúng không còn nữa”. 19  Khi Hê-rốt qua đời rồi, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Giô-sép ở Ai Cập trong một giấc mơ, 20  và nói rằng: “Hãy thức dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm cách hại mạng sống con trẻ đã chết rồi”. 21  Vậy, ông thức dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài về xứ Y-sơ-ra-ên. 22  Tuy nhiên, khi nghe A-khê-lao kế vị vua cha là Hê-rốt tại xứ Giu-đa thì Giô-sép sợ trở về đó. Vả lại, ông cũng được Đức Chúa Trời báo mộng nên đã lánh qua vùng Ga-li-lê 23  và đến cư ngụ tại thành Na-xa-rét, hầu ứng nghiệm lời phán qua các tiên tri: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét”.

Chú thích