Mác 3:1-35

3  Chúa Giê-su lại vào nhà hội. Ở đó có một người bị teo tay  nên họ theo dõi xem ngài có chữa cho người ấy vào ngày Sa-bát không, để có cớ buộc tội ngài.  Ngài nói với người teo tay: “Hãy đứng dậy và ra giữa đây”.  Rồi ngài hỏi họ: “Trong ngày Sa-bát, người ta được phép làm điều tốt hay điều xấu, cứu người hay giết người?”, nhưng họ đều im lặng.  Ngài tức giận đưa mắt nhìn họ và rất đau buồn vì lòng họ chai lì, vô cảm. Rồi ngài nói với người bị teo tay: “Hãy giơ tay ra”. Ông giơ ra thì tay được lành.  Thấy vậy, người Pha-ri-si đi ra ngoài, lập tức bàn mưu với những người theo đảng Hê-rốt để giết ngài.  Chúa Giê-su cùng các môn đồ bèn đi ra biển, dân chúng từ Ga-li-lê và xứ Giu-đa lũ lượt kéo theo ngài.  Khi nghe về nhiều điều ngài làm thì rất đông người từ thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-đu-mê, miền bên kia sông Giô-đanh cũng như vùng phụ cận thành Ty-rơ và Si-đôn đều kéo đến với ngài.  Chúa Giê-su bảo các môn đồ dành sẵn cho ngài một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông lấn ép. 10  Vì ngài chữa lành nhiều người nên những người bị bệnh nặng đều đổ xô đến sờ ngài. 11  Ngay cả các tà thần, mỗi khi thấy ngài cũng sấp mình trước mặt ngài và la lên: “Ông là Con Đức Chúa Trời”. 12  Nhưng ngài nhiều lần cấm chúng không được tiết lộ về ngài. 13  Chúa Giê-su lên núi, gọi theo những người ngài muốn và họ đến với ngài. 14  Ngài lập một nhóm gồm mười hai người, gọi họ là sứ đồ, tức những người cùng đi với ngài, được ngài phái đi rao giảng 15  và ban cho quyền phép đuổi ác thần. 16  Nhóm mười hai người mà ngài đã lập gồm có Si-môn, cũng được ngài gọi là Phi-e-rơ; 17  Gia-cơ con Xê-bê-đê và em là Giăng (ngài cũng gọi họ là Bô-a-nê, nghĩa là “con trai của sấm sét”); 18  Anh-rê; Phi-líp; Ba-tô-lô-mê; Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ con A-phê; Tha-đê; Si-môn Ca-na-nê-an; 19  và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau này phản ngài. Chúa Giê-su vào một nhà nọ. 20  Dân chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi ngài và các môn đồ không sao ăn uống được. 21  Khi người nhà của ngài nghe chuyện ấy thì đi bắt ngài về vì cho rằng ngài bị mất trí. 22  Cũng có các thầy kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến nói: “Hắn bị Bê-ên-xê-bun ám. Hắn đuổi được ác thần là nhờ kẻ cai trị ác thần”. 23  Ngài bèn gọi họ đến rồi dùng minh họa nói với họ: “Làm sao Sa-tan đuổi Sa-tan được? 24  Nước nào chia rẽ thì không thể đứng vững, 25  còn nhà nào chia rẽ thì tan rã. 26  Cũng vậy, nếu Sa-tan tự chống lại mình và bị chia rẽ thì hắn không thể tồn tại, mà sẽ bị diệt vong. 27  Thật thế, không ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà không trói người ấy trước đã, rồi mới vơ vét nhà người. 28  Quả thật, tôi cho mọi người biết, dù người ta phạm tội gì hoặc nói lời phạm thượng nào cũng sẽ được tha. 29  Nhưng ai nói phạm đến thần khí thì không bao giờ được tha, mà sẽ mắc tội đời đời”. 30  Ngài phán vậy vì họ nói rằng: “Hắn bị tà thần ám”. 31  Bấy giờ, mẹ và các em trai ngài đến đứng bên ngoài, nhờ người vào gọi ngài. 32  Lúc đó có một đám đông đang ngồi xung quanh Chúa Giê-su, họ nói với ngài: “Thưa thầy, mẹ và các em thầy đang đứng bên ngoài tìm thầy”. 33  Nhưng ngài đáp: “Ai là mẹ tôi, và ai là anh em tôi?”. 34  Ngài nhìn những người ngồi xung quanh rồi nói: “Đây là mẹ tôi và anh em tôi! 35  Hễ ai làm theo ý Đức Chúa Trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ tôi”.

Chú thích