Khải huyền 7:1-17

7  Sau đó tôi thấy bốn thiên sứ đứng tại bốn góc của trái đất, nắm chặt bốn ngọn gió trên đất, hầu không ngọn gió nào có thể thổi trên đất, trên biển hoặc bất cứ cây nào.  Tôi thấy một thiên sứ khác lên từ nơi mặt trời mọc, có cái ấn của Đức Chúa Trời hằng sống; người cất tiếng nói lớn với bốn thiên sứ được phép làm hại đất và biển  rằng: “Chớ làm hại đất, biển hoặc cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng ấn trên trán các tôi tớ của Đức Chúa Trời chúng ta”.  Tôi nghe số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, từ mọi chi phái của các con trai Y-sơ-ra-ên:  Chi phái Giu-đa có mười hai ngàn người được đóng ấn; chi phái Ru-bên có mười hai ngàn người; chi phái Gát có mười hai ngàn người;  chi phái A-se có mười hai ngàn người; chi phái Náp-ta-li có mười hai ngàn người; chi phái Ma-na-se có mười hai ngàn người;  chi phái Si-mê-ôn có mười hai ngàn người; chi phái Lê-vi có mười hai ngàn người; chi phái Y-sa-ca có mười hai ngàn người;  chi phái Xa-bu-lôn có mười hai ngàn người; chi phái Giô-sép có mười hai ngàn người; chi phái Bên-gia-min có mười hai ngàn người được đóng ấn.  Sau những việc ấy, kìa, tôi thấy một đám đông không ai có thể đếm được, từ mọi nước, chi phái, dân tộc và mọi tiếng; họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng dài, tay cầm nhánh chà là. 10  Họ cứ hô lớn: “Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng ngồi trên ngai, và từ Chiên Con”. 11  Hết thảy các thiên sứ đang đứng chung quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật, đều sấp mặt xuống trước ngai thờ phượng Đức Chúa Trời 12  mà rằng: “A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, tạ ơn, tôn kính, quyền năng và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. A-men”. 13  Một trong các trưởng lão bèn hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng ấy là ai và từ đâu đến?”. 14  Tôi liền trả lời: “Thưa ngài, ngài là người biết điều đó”. Người nói với tôi: “Đó là những người vượt qua hoạn nạn lớn, họ đã giặt và tẩy trắng áo mình bằng huyết Chiên Con. 15  Vì thế họ ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phụng sự trong đền ngài, và đấng ngồi trên ngai sẽ giăng lều của ngài trên họ. 16  Họ sẽ không đói hoặc khát nữa, cũng không bị mặt trời hay sức nóng nào nung đốt, 17  vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ, hướng dẫn họ đến các suối nước sự sống. Và Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ”.

Chú thích