Hê-bơ-rơ 1:1-14

1  Thời xưa, Đức Chúa Trời đã phán với tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách qua các nhà tiên tri.  Vào thời nay, ngài phán với chúng ta qua Con ngài, là đấng được ngài bổ nhiệm làm người thừa kế mọi sự, và qua đấng ấy ngài dựng nên mọi vật trên trời dưới đất.  Đấng ấy phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, có bản tính hoàn toàn giống với ngài, và bảo tồn mọi sự bằng lời đầy quyền năng. Sau khi tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, đấng ấy ngồi bên hữu Đấng Uy Nghi ở trên trời.  Bởi thế, đấng ấy trở nên cao hơn các thiên sứ, vì đã được thừa hưởng danh vượt trội hơn danh của họ.  Chẳng hạn, có thiên sứ nào được ngài phán rằng: “Con là con trai ta. Hôm nay ta đã trở thành cha của con”, hoặc “Chính ta sẽ làm cha người, và người sẽ làm con ta”?  Nhưng khi đem Con Đầu Lòng của mình đến trái đất lần nữa, ngài phán: “Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy cúi mình trước mặt ngài”.  Ngoài ra, ngài nói về các thiên sứ: “Ngài làm các thiên sứ mình thành những lực lượng mạnh mẽ, và tôi tớ mình nên một ngọn lửa”.  Nhưng ngài nói về Con mình: “Đức Chúa Trời là ngai của vua đời đời, và vương trượng của vua là vương trượng chính trực.  Vua yêu sự công chính và ghét sự gian ác. Vì thế, Đức Chúa Trời của vua đã lấy dầu vui mừng xức cho vua nhiều hơn các vua khác”. 10  Và: “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa đã lập nền trái đất này, các tầng trời là công việc của tay Chúa. 11  Chúng sẽ tiêu tan, nhưng ngài tồn tại mãi; hết thảy chúng sẽ cũ đi như một chiếc áo, 12  và ngài sẽ gấp chúng lại như chiếc áo khoác, chúng sẽ bị thay thế, nhưng ngài vẫn như trước, đời sống ngài sẽ không bao giờ dứt”. 13  Thế nhưng, có thiên sứ nào được ngài phán rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”? 14  Chẳng phải hết thảy họ đều là thần làm công việc thánh, được phái đến phục vụ những người sẽ nhận sự cứu rỗi sao?

Chú thích