Giăng 6:1-71

6  Sau những việc ấy, Chúa Giê-su băng qua biển Ga-li-lê, còn gọi là Ti-bê-ri-át.  Nhưng đoàn dân đông cứ đi theo ngài vì thấy phép lạ ngài đã làm cho những người bệnh.  Thế nên, Chúa Giê-su lên núi và ngồi ở đó với các môn đồ.  Lúc ấy là gần đến Lễ Vượt Qua, kỳ lễ của người Do Thái.  Chúa Giê-su ngước mắt lên nhìn đoàn dân đông đang kéo đến, ngài hỏi Phi-líp: “Chúng ta mua bánh ở đâu cho họ ăn?”.  Thật ra ngài hỏi vậy để thử Phi-líp, vì ngài biết mình sắp làm gì.  Phi-líp trả lời: “Hai trăm đơ-na-ri-on bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít”.  Một môn đồ khác là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, nói với ngài:  “Cậu bé này có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ. Nhưng bấy nhiêu sao đủ cho nhiều người như thế?”. 10  Chúa Giê-su bảo: “Hãy cho họ ngồi xuống”. Nơi ấy có rất nhiều cỏ nên đoàn dân ngồi xuống, trong số đó có khoảng năm ngàn người nam. 11  Chúa Giê-su cầm bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đang ngồi, ngài cũng phát cá cho họ ăn thỏa thích. 12  Khi họ đã ăn no, ngài bảo các môn đồ: “Hãy gom lại những miếng bánh thừa để khỏi lãng phí”. 13  Họ gom lại những miếng bánh thừa từ năm ổ bánh lúa mạch mà người ta đã ăn, được mười hai giỏ đầy. 14  Đoàn dân thấy phép lạ ngài làm thì nói: “Đây quả là đấng tiên tri đã được báo trước sẽ đến thế gian”. 15  Chúa Giê-su biết họ sắp đến ép ngài làm vua nên lại lánh lên núi một mình. 16  Chiều tối, các môn đồ xuống biển 17  và lên thuyền đi qua bờ bên kia để đến thành Ca-bê-na-um. Lúc ấy, trời đã tối nhưng Chúa Giê-su vẫn chưa đến với họ. 18  Biển cũng bắt đầu động vì có gió mạnh. 19  Khi chèo được khoảng năm sáu cây số, họ thấy Chúa Giê-su đang đi trên mặt biển đến gần thuyền nên rất sợ hãi. 20  Nhưng ngài bảo họ: “Là tôi đây, đừng sợ!”. 21  Họ vui mừng đón ngài lên thuyền, và ngay sau đó, thuyền cập vào nơi họ định đến. 22  Hôm sau, đoàn dân đứng ở bờ bên kia thấy ở đó chỉ có một chiếc thuyền nhỏ. Lúc các môn đồ rời nơi đó, họ đã không thấy Chúa Giê-su cùng đi. 23  Thấy những chiếc thuyền nhỏ từ Ti-bê-ri-át đến gần nơi Chúa Giê-su đã cho họ ăn bánh sau khi ngài tạ ơn, 24  họ đi đến nhưng không thấy Chúa Giê-su và các môn đồ. Họ bèn lên những thuyền ấy để đến Ca-bê-na-um tìm ngài. 25  Khi tìm thấy ngài bên kia biển, họ hỏi: “Thưa Ráp-bi, thầy đến đây khi nào?”. 26  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi nói thật với anh em, anh em tìm tôi không phải vì đã thấy phép lạ mà vì được ăn bánh no nê. 27  Hãy làm việc, không phải vì thức ăn hay bị thối rữa, nhưng vì thức ăn tồn tại mãi và mang lại sự sống vĩnh cửu, là thức ăn mà Con Người sẽ ban cho anh em; vì đó là đấng mà Cha, tức Đức Chúa Trời, đã chấp nhận”. 28  Vậy họ hỏi ngài: “Chúng tôi phải làm việc gì để được Đức Chúa Trời chấp nhận?”. 29  Chúa Giê-su trả lời: “Việc mà Đức Chúa Trời chấp nhận là anh em thể hiện đức tin nơi đấng ngài phái đến”. 30  Họ nói: “Vậy thầy sẽ làm dấu lạ nào để chúng tôi thấy và tin thầy? Thầy sẽ làm điều gì? 31  Tổ phụ chúng tôi đã ăn ma-na trong hoang mạc như có lời viết: ‘Ngài cho họ ăn bánh từ trời’”. 32  Chúa Giê-su bèn phán: “Tôi nói thật với anh em, Môi-se không cho anh em bánh từ trời, nhưng Cha tôi cho anh em bánh thật từ trời. 33  Vì bánh của Đức Chúa Trời thì từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian”. 34  Vậy họ nói: “Thưa Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh đó luôn luôn”. 35  Chúa Giê-su phán: “Tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không bao giờ đói, và ai thể hiện đức tin nơi tôi sẽ chẳng hề khát. 36  Nhưng tôi đã nói với anh em: Anh em thấy tôi nhưng không tin tôi. 37  Người nào Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi thì không bao giờ tôi xua đuổi; 38  vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi mà theo ý đấng phái tôi đến. 39  Ý của đấng phái tôi đến là tôi không được đánh mất một ai trong số những người mà ngài đã ban, nhưng phải làm họ sống lại trong ngày sau cùng. 40  Vì ý của Cha tôi là ai thừa nhận và thể hiện đức tin nơi Con thì được sống đời đời, tôi sẽ làm người ấy sống lại trong ngày sau cùng”. 41  Người Do Thái bắt đầu cằn nhằn về ngài vì ngài nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. 42  Họ cũng nói: “Đây chẳng phải là Giê-su con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cả cha và mẹ người sao? Sao giờ anh ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống’?”. 43  Chúa Giê-su đáp: “Đừng cằn nhằn nữa. 44  Không ai có thể đến với tôi trừ khi Cha, là đấng phái tôi, kéo người ấy đến; tôi sẽ làm người ấy sống lại trong ngày sau cùng. 45  Có lời viết trong các sách tiên tri rằng: ‘Hết thảy họ sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ’. Ai đã nghe và học từ Cha thì đến với tôi. 46  Không người nào đã thấy Cha, ngoại trừ đấng đến từ Đức Chúa Trời. Đấng ấy đã thấy Cha. 47  Tôi nói thật với anh em, ai tin thì được sống đời đời. 48  Tôi là bánh sự sống. 49  Tổ phụ anh em đã ăn ma-na trong hoang mạc nhưng rồi cũng chết. 50  Còn ai ăn bánh từ trời xuống sẽ không chết. 51  Tôi là bánh sự sống từ trời. Ai ăn bánh này sẽ sống mãi; và bánh mà tôi sẽ ban để thế gian được sống chính là thịt tôi”. 52  Thế là người Do Thái bắt đầu tranh cãi nhau: “Làm sao người này có thể cho chúng ta ăn thịt của anh ta?”. 53  Vì vậy, Chúa Giê-su nói với họ: “Tôi nói thật với anh em, nếu không ăn thịt và uống huyết của Con Người, anh em không có sự sống đâu. 54  Ai ăn thịt và uống huyết tôi thì có sự sống vĩnh cửu, tôi sẽ làm người ấy sống lại trong ngày cuối cùng; 55  vì thịt tôi là thức ăn thật và huyết tôi là thức uống thật. 56  Ai ăn thịt và uống huyết tôi thì hợp nhất với tôi, và tôi hợp nhất với người ấy. 57  Như Cha là đấng hằng sống đã phái tôi đến và tôi nhờ Cha mà có sự sống, ai ăn thịt tôi thì người ấy sẽ nhờ tôi mà có sự sống. 58  Đây là bánh từ trời xuống, không giống như bánh mà tổ phụ anh em đã ăn nhưng rồi cũng chết. Ai ăn bánh này sẽ sống mãi”. 59  Ngài nói những lời ấy khi dạy dỗ dân chúng tại nơi hội họp ở Ca-bê-na-um. 60  Khi nghe những điều ấy, nhiều môn đồ ngài nói: “Lời này thật chướng tai, ai nghe cho được?”. 61  Chúa Giê-su biết các môn đồ càu nhàu về lời của ngài nên nói: “Điều đó làm anh em khó chịu chăng? 62  Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi ngài đã ở trước kia thì sao? 63  Chính thần khí ban sự sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời tôi nói với anh em đến từ thần khí và là sự sống. 64  Nhưng trong anh em có một số người không tin”. Vì ngay từ đầu, Chúa Giê-su đã biết ai không tin và ai sẽ phản ngài. 65  Ngài nói tiếp: “Đó là lý do tôi đã nói với anh em: Nếu Cha không cho thì không ai có thể đến với tôi”. 66  Bởi thế, nhiều môn đồ ngài đã quay lại cuộc sống trước kia, không theo ngài nữa. 67  Chúa Giê-su nói với mười hai sứ đồ: “Các anh có muốn bỏ đi không?”. 68  Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng tôi sẽ theo ai đây? Chúa có những lời mang lại sự sống vĩnh cửu; 69  chúng tôi đã tin và nhận biết ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”. 70  Chúa Giê-su phán: “Chẳng phải tôi đã chọn mười hai người các anh sao? Nhưng một trong các anh là kẻ vu khống”. 71  Ngài nói về Giu-đa con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, vì người này sẽ phản ngài, dù là một trong mười hai sứ đồ.

Chú thích