Giăng 2:1-25

2  Đến ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại Ca-na, thuộc Ga-li-lê, và có mẹ của Chúa Giê-su ở đó.  Chúa Giê-su cùng các môn đồ cũng được mời đến dự.  Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với ngài: “Họ hết rượu rồi”.  Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Việc của con có liên quan gì đến mẹ? Giờ của con chưa đến”.  Mẹ ngài nói với những người phục vụ: “Người bảo gì, hãy làm theo”.  Ở đó có sáu vại nước bằng đá dành cho việc tẩy uế theo tục lệ của người Do Thái, mỗi cái chứa khoảng bốn mươi hoặc sáu mươi lít nước.  Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy đổ đầy nước vào mấy vại này”, và họ đổ đầy đến miệng.  Rồi ngài truyền: “Hãy múc một ít đem cho người quản tiệc”. Họ bèn làm theo.  Người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu mà không biết từ đâu ra, nhưng những đầy tớ đã múc nước đó thì biết. Người gọi chàng rể đến 10  và nói: “Ai cũng đãi rượu ngon trước, khi người ta say rồi mới đưa rượu thường ra, còn anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ”. 11  Chúa Giê-su làm phép lạ đầu tiên này tại Ca-na, thuộc Ga-li-lê. Qua đó, ngài đã biểu lộ quyền năng mình, và các môn đồ tin ngài. 12  Sau đó, ngài cùng với mẹ, các em trai và môn đồ đi xuống Ca-bê-na-um, nhưng họ không ở đó lâu. 13  Bấy giờ, Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã đến gần, Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem. 14  Ngài thấy trong đền thờ có những người bán gia súc, chiên, bồ câu; và những kẻ đổi tiền đang ngồi ở đó. 15  Ngài bèn làm một cái roi bằng dây thừng, rồi đuổi hết bọn họ cùng chiên và gia súc ra khỏi đền thờ; ngài cũng đổ tiền và lật bàn của những kẻ đổi tiền. 16  Ngài nói với những người bán bồ câu: “Hãy đem những thứ này ra khỏi đây! Đừng làm nhà Cha ta thành ra nơi buôn bán!”. 17  Các môn đồ nhớ lại lời đã viết rằng: “Lòng sốt sắng đối với nhà ngài như lửa thiêu đốt tôi”. 18  Vì vậy, những người Do Thái hỏi ngài: “Ông có dấu lạ nào để cho chúng tôi thấy ông được quyền làm những điều đó?”. 19  Chúa Giê-su đáp: “Hãy phá đổ đền thờ này, trong ba ngày tôi sẽ dựng lại”. 20  Họ bèn nói: “Phải mất bốn mươi sáu năm để xây đền thờ này, vậy mà ông sẽ dựng lại trong ba ngày sao?”. 21  Nhưng đền thờ mà ngài nói đến là thân thể mình. 22  Khi Chúa Giê-su được sống lại, các môn đồ nhớ lại ngài thường nói điều đó nên tin Kinh Thánh và lời ngài đã phán. 23  Trong lúc Chúa Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào kỳ Lễ Vượt Qua, nhiều người đã tin nơi danh ngài vì thấy những phép lạ ngài làm. 24  Nhưng Chúa Giê-su không tin tưởng họ vì biết rõ họ, 25  ngài cũng không cần ai cho biết về bản chất con người vì chính ngài thấy được lòng dạ người ta.

Chú thích