Giăng 17:1-26

17  Chúa Giê-su nói những lời ấy rồi ngước mắt lên trời thưa rằng: “Cha ơi, giờ đã đến; xin làm vinh hiển con của Cha, để con Cha có thể làm vinh hiển Cha,  hầu con Cha có thể ban sự sống vĩnh cửu cho tất cả những người Cha đã giao cho mình, như Cha đã ban cho con Cha quyền trên mọi người.  Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Giê-su Ki-tô.  Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.  Vậy bây giờ, Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, như sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian.  Con đã tỏ danh Cha cho những người trong thế gian, là những người Cha giao cho con. Họ là của Cha, Cha đã giao cho con và họ vâng giữ lời Cha.  Nay họ nhận biết tất cả những điều Cha ban cho con đều đến từ Cha;  vì khi con nói với họ những lời Cha truyền cho con, họ đã tiếp nhận và biết chắc con đến làm người đại diện cho Cha, đồng thời tin rằng Cha đã phái con.  Con cầu xin cho họ. Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những người Cha đã giao cho con; vì họ là của Cha, 10  mọi điều của con là của Cha, của Cha là của con; và vì con được tôn vinh giữa họ. 11  Ngoài ra, con sắp đến cùng Cha; con không còn ở thế gian nữa nhưng họ vẫn ở thế gian. Lạy Cha thánh, xin che chở họ vì cớ danh Cha, là danh mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta vậy. 12  Khi còn ở với họ, con thường che chở họ vì danh Cha, là danh mà Cha đã ban cho con; con đã gìn giữ họ, và không mất một ai, ngoại trừ đứa con của sự hủy diệt, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13  Nhưng giờ đây con sắp đến cùng Cha, con nói những điều này trong khi còn ở thế gian, để họ cảm nhận trọn vẹn niềm vui của con. 14  Con đã truyền lời Cha cho họ nhưng thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, như con không thuộc về thế gian. 15  Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha che chở họ vì cớ Kẻ Ác. 16  Họ không thuộc về thế gian, như con không thuộc về thế gian. 17  Xin Cha lấy sự thật làm họ nên thánh, lời Cha là sự thật. 18  Như Cha đã phái con vào giữa thế gian, con cũng phái họ vào giữa thế gian. 19  Con vì họ mà giữ mình nên thánh, để họ cũng được nên thánh nhờ sự thật. 20  Con không chỉ cầu xin cho họ, mà cho cả những người tin con qua lời của họ; 21  để tất cả họ đều trở nên một, như Cha hợp nhất với con và con hợp nhất với Cha, và cũng để họ hợp nhất với chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha phái con đến. 22  Con cũng ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một, như chúng ta là một. 23  Con hợp nhất với họ và Cha hợp nhất với con, để họ hợp nhất với nhau một cách hoàn hảo, hầu cho thế gian biết rằng Cha đã phái con đến, và Cha yêu thương họ như đã yêu thương con. 24  Cha ơi, con muốn là con ở đâu thì những người Cha đã giao cho con cũng ở đó, hầu họ thấy sự vinh hiển mà Cha ban cho con, vì Cha yêu thương con từ trước khi thành lập thế gian. 25  Lạy Cha công bằng, thế gian quả không nhận biết Cha; nhưng con biết Cha và những người ấy nhận biết Cha phái con đến. 26  Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ tiếp tục làm thế, để họ cũng thể hiện tình yêu thương như Cha đã yêu thương con và để con hợp nhất với họ”.

Chú thích