Công vụ 8:1-40

8  Còn Sau-lơ thì tán thành việc giết Ê-tiên. Bấy giờ, hội thánh ở Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả môn đồ đều tản mác khắp xứ Giu-đa và Sa-ma-ri.  Nhưng những người có lòng thành kính đã mang Ê-tiên đi chôn và thương khóc người rất nhiều.  Sau-lơ thì đối xử với hội thánh rất tàn bạo. Ông xông vào hết nhà này đến nhà khác, lôi cả đàn ông lẫn phụ nữ ra bỏ tù.  Tuy nhiên, những người bị tản mác đã đi khắp xứ công bố tin mừng, là lời Đức Chúa Trời.  Phi-líp là một người trong số đó, ông xuống thành Sa-ma-ri và rao giảng về Đấng Ki-tô.  Khi nghe Phi-líp giảng và thấy những phép lạ ông làm thì mọi người đều chú ý đến lời của ông.  Có nhiều người bị tà thần ám, chúng hét lên và ra khỏi những người bị chúng ám. Cũng có nhiều người bị liệt và què được chữa lành.  Vì thế, dân thành đó rất vui mừng.  Trong thành có một người tên Si-môn, từng làm phép thuật khiến dân cư Sa-ma-ri rất kinh ngạc, ông tự xưng là người có quyền năng. 10  Mọi người từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều nghe theo ông và nói: “Người này là Quyền năng Đức Chúa Trời, gọi là Vĩ đại”. 11  Vậy, họ nghe theo ông vì bấy lâu nay ông làm những phép thuật khiến họ kinh ngạc. 12  Nhưng khi nghe Phi-líp công bố tin mừng về Nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Giê-su Ki-tô, họ tin người, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều chịu phép báp-têm. 13  Chính Si-môn cũng tin Chúa, và sau khi chịu phép báp-têm, ông vẫn ở bên Phi-líp; Si-môn rất kinh ngạc khi thấy các phép lạ cũng như những việc phi thường mà Phi-líp làm. 14  Các sứ đồ ở thành Giê-ru-sa-lem nghe dân ở Sa-ma-ri tiếp nhận lời Đức Chúa Trời thì phái Phi-e-rơ và Giăng đến cùng họ. 15  Hai người đi xuống đó cầu nguyện cho họ nhận được thần khí. 16  Vì họ đã được báp-têm nhân danh Chúa Giê-su nhưng thần khí chưa ngự xuống trên ai. 17  Hai người đặt tay trên họ, và họ nhận được thần khí. 18  Khi thấy các sứ đồ đặt tay trên ai thì người ấy được ban thần khí, Si-môn hứa cho họ tiền 19  và nói: “Xin ban cho tôi quyền đó, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận được thần khí”. 20  Nhưng Phi-e-rơ đáp: “Tiền của anh hãy tiêu tan với anh, vì anh nghĩ nhờ tiền mà có được món quà của Đức Chúa Trời. 21  Anh chẳng có phần gì trong việc này, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. 22  Vậy, hãy ăn năn về điều xấu đó và tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va, có lẽ ngài sẽ tha thứ ý tưởng xấu trong lòng anh; 23  vì tôi thấy nơi anh đầy dẫy chất độc đắng và anh làm nô lệ cho sự bất chính”. 24  Si-môn trả lời: “Xin các anh cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho tôi, để tôi không mắc phải điều các anh đã nói”. 25  Khi đã giảng lời Đức Giê-hô-va và làm chứng cặn kẽ khắp vùng đó, họ trở về Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa công bố tin mừng trong nhiều làng của người Sa-ma-ri. 26  Tuy nhiên, thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo Phi-líp: “Hãy đi về phía nam, đến con đường chạy từ Giê-ru-sa-lem tới Ga-xa”. (Đó là một con đường trong sa mạc). 27  Phi-líp liền đi và gặp một viên quan người Ê-thi-ô-bi, là đại thần cai quản kho bạc của Can-đác, nữ vương Ê-thi-ô-bi. Ông đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng 28  và đang trên đường về, ông ngồi trên xe ngựa đọc lớn tiếng sách tiên tri Ê-sai. 29  Thần khí bảo Phi-líp: “Hãy đuổi theo và bắt kịp xe đó”. 30  Phi-líp chạy đến bên cạnh và nghe viên quan đang đọc sách tiên tri Ê-sai thì hỏi: “Ông có hiểu những điều mình đọc không?”. 31  Ông trả lời: “Làm sao tôi hiểu được nếu không có người giảng giải?”. Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32  Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: “Người như chiên bị dắt đi làm thịt, và như chiên con nín lặng trước mặt thợ xén lông, người không mở miệng mình. 33  Trong lúc bị sỉ nhục, người không được xét xử công bằng. Ai sẽ nói đến gốc tích của người? Vì sự sống người sẽ bị cất khỏi đất”. 34  Viên quan hỏi Phi-líp: “Xin cho tôi biết, nhà tiên tri nói điều này về ai? Về chính mình hay một người khác?”. 35  Phi-líp bèn bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà rao giảng cho ông tin mừng về Chúa Giê-su. 36  Trên đường đi, họ gặp một chỗ có nước, viên quan nói: “Nước kìa! Có gì cản trở tôi chịu phép báp-têm không?”. 37  ——. 38  Ông truyền dừng xe lại rồi cùng Phi-líp đi xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho ông. 39  Khi họ lên khỏi nước, thần khí của Đức Giê-hô-va liền đưa Phi-líp đi, còn viên quan thì vui mừng tiếp tục cuộc hành trình và không thấy Phi-líp nữa. 40  Phi-líp đến thành Ách-đốt, tiếp tục công bố tin mừng trong các thành cho tới khi đến thành Sê-sa-rê.

Chú thích