Cô-lô-se 1:1-29

1  Phao-lô, sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su theo ý muốn Đức Chúa Trời, cùng người anh em của chúng ta là Ti-mô-thê  gửi cho các người thánh ở Cô-lô-se, là những anh em trung thành hợp nhất với Đấng Ki-tô: Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.  Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta,  bởi chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đấng Ki-tô Giê-su và tình yêu thương anh em dành cho tất cả các người thánh  vì có niềm hy vọng dành sẵn cho mình ở trên trời. Trước đây, anh em có nghe về niềm hy vọng ấy qua thông điệp chân thật, là tin mừng  đã đến với anh em. Như đang sinh hoa kết quả và phát triển trong thế gian, tin mừng ấy cũng đạt được như thế trong vòng anh em, kể từ ngày anh em nghe và biết chính xác sự thật về lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời.  Anh em đã học những điều đó từ Ê-pháp-ra, cùng là tôi tớ và bạn yêu dấu của chúng tôi, người phục vụ trung thành của Đấng Ki-tô thay cho chúng tôi.  Anh ấy cũng cho chúng tôi biết về tình yêu thương mà anh em có được nhờ thần khí.  Thế nên, kể từ ngày nghe điều đó, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết chính xác về ý muốn của Đức Chúa Trời, có sự thông hiểu nhờ thần khí ngài cùng mọi sự khôn ngoan, 10  hầu sống xứng đáng với Đức Giê-hô-va để làm ngài vui lòng trọn vẹn, trong khi anh em tiếp tục sinh hoa kết quả trong mọi việc lành và gia tăng sự hiểu biết chính xác về ngài. 11  Nguyện anh em có đủ sức mạnh nhờ quyền năng vinh hiển của ngài, hầu có thể chịu đựng mọi sự với lòng kiên nhẫn và vui mừng. 12  Nguyện anh em cảm tạ Cha, đấng khiến anh em hội đủ điều kiện để cùng hưởng sản nghiệp của những người thánh ở trong sự sáng. 13  Ngài giải cứu chúng ta khỏi quyền lực bóng tối và chuyển chúng ta vào Nước của Con yêu dấu ngài, 14  nhờ Con ấy mà chúng ta được giải thoát bởi giá chuộc, tức được tha thứ tội lỗi. 15  Con ấy là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là con đầu tiên trong tất cả các tạo vật; 16  vì qua Con ấy mà mọi tạo vật khác được dựng nên ở trên trời và dưới đất, cả tạo vật thấy được lẫn không thấy được, dù là ngôi vua, quyền cai trị, chính phủ hay các bậc cầm quyền. Mọi tạo vật khác đều được dựng nên qua ngài và cho ngài. 17  Ngài có trước mọi tạo vật ấy, và qua ngài mà mọi tạo vật ấy được hiện hữu. 18  Ngài là đầu của thân thể, tức hội thánh. Ngài là sự khởi đầu, là người đầu tiên được sống lại, nhờ thế ngài trở thành đấng đầu tiên trong mọi sự; 19  vì Đức Chúa Trời vui lòng làm cho mọi điều trở nên trọn vẹn trong ngài, 20  và qua ngài, Đức Chúa Trời làm cho mọi tạo vật khác, dù ở trên trời hay dưới đất, được hòa thuận lại với mình. Điều đó được thực hiện bởi huyết mà Đấng Ki-tô đã đổ ra trên cây khổ hình. 21  Thật vậy, anh em từng xa cách Đức Chúa Trời và là kẻ thù của ngài vì để tâm trí vào những việc ác, 22  nhưng nay ngài làm anh em hòa thuận lại với ngài bởi thân thể của đấng đã chịu chết, hầu đưa anh em đến trình diện trước mặt ngài với tư cách người thánh, không tì vết và không ai có cớ cáo buộc. 23  Tất nhiên, điều đó xảy ra nếu anh em tiếp tục giữ niềm tin, được lập trên nền, đứng vững vàng và không bị dời đổi khỏi niềm hy vọng dựa trên tin mừng anh em đã nghe, là tin mừng được rao giảng giữa mọi tạo vật ở dưới trời. Tôi, là Phao-lô, đã trở thành người phục vụ cho tin mừng ấy. 24  Nay tôi vui mừng về những khốn khổ mình chịu vì anh em; và vì thân thể Đấng Ki-tô, là hội thánh, mà tôi đang chịu những hoạn nạn của ngài, tức những hoạn nạn thân thể tôi chưa từng trải qua. 25  Tôi trở thành người phục vụ của hội thánh ấy, phù hợp với trách nhiệm Đức Chúa Trời đã giao cho tôi vì lợi ích của anh em, đó là nỗ lực hoàn tất việc giảng lời Đức Chúa Trời, 26  tức rao giảng về sự mầu nhiệm được giấu kín qua các thời đại và thế hệ trước đây. Nhưng nay sự mầu nhiệm ấy đã được tiết lộ cho những người thánh của ngài, 27  tức những người mà ngài vui lòng cho biết về sự phong phú đầy vinh hiển của sự mầu nhiệm được giảng trong các dân, ấy là Đấng Ki-tô hợp nhất với anh em, nghĩa là anh em có hy vọng được vinh hiển với ngài. 28  Chúng ta đang rao truyền về đấng đó, khuyên bảo, dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, hầu có thể đưa họ đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời với tư cách những môn đồ thành thục của Đấng Ki-tô. 29  Quả thật, vì mục đích ấy mà tôi đang chịu khó nhọc, gắng sức làm việc phù hợp với sự trợ lực của ngài, là lực đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

Chú thích