2 Ti-mô-thê 1:1-18

1  Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su theo ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời hứa về sự sống có được qua Đấng Ki-tô Giê-su,  gửi cho Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta: Nguyện con được hưởng lòng nhân từ bao la, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.  Ta biết ơn Đức Chúa Trời, đấng ta đang phụng sự với một lương tâm trong sạch như các tổ phụ ta đã làm, thế nên đêm ngày ta luôn nhớ đến con trong lời cầu xin tha thiết.  Mỗi khi nhớ đến nước mắt của con, ta mong mỏi được gặp con, hầu được tràn đầy niềm vui.  Vì ta nhớ đến đức tin chân thật của con, là đức tin đã có trước nhất nơi bà ngoại con là Lô-ít và mẹ con là Ơ-nít, nhưng ta tin chắc cũng có nơi con nữa.  Thế nên ta nhắc con hãy dùng món quà của Đức Chúa Trời, mà con đã nhận khi ta đặt tay trên con, một cách sốt sắng như cời cho ngọn lửa bùng lên.  Đức Chúa Trời đã ban thần khí, không phải thần khí khiến chúng ta hèn nhát mà giúp chúng ta có sức mạnh, tình yêu thương và óc suy xét.  Vậy, đừng xấu hổ vì làm chứng về Chúa chúng ta hay xấu hổ về ta, người bị tù tội vì ngài; nhưng hãy vì cớ tin mừng mà sẵn sàng chịu nghịch cảnh nhờ nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.  Ngài đã cứu rỗi và gọi chúng ta làm người thánh, không phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng bởi ý định và lòng nhân từ bao la của ngài. Đã từ lâu lòng nhân từ ấy được tỏ ra cho chúng ta qua Đấng Ki-tô Giê-su, 10  nhưng nay được thấy rõ qua sự xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi chúng ta là Đấng Ki-tô Giê-su. Đấng ấy đã diệt trừ sự chết, và qua tin mừng ngài cho biết làm thế nào nhận được sự sống cùng sự không mục rữa; 11  vì tin mừng ấy mà ta được bổ nhiệm làm người rao giảng, làm sứ đồ và thầy dạy. 12  Chính vì thế mà ta chịu những điều ấy, nhưng chẳng hề hổ thẹn. Bởi ta biết đấng ta tin, và tin chắc rằng những gì ta đã phó thác cho ngài thì ngài có thể bảo toàn cho đến ngày đó. 13  Hãy luôn giữ khuôn mẫu của sự dạy dỗ đúng đắn mà con đã nghe từ ta, với đức tin và tình yêu thương có được nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su. 14  Hãy gìn giữ báu vật đã được giao phó cho con, nhờ sự trợ giúp của thần khí ở trong chúng ta. 15  Con cũng biết rằng mọi người ở vùng A-si-a đều bỏ ta, cả Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen cũng vậy. 16  Nguyện Chúa tỏ lòng thương xót với nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người thường khích lệ ta, và chẳng xấu hổ về việc ta bị xiềng xích. 17  Không những thế, khi ở Rô-ma, người rất sốt sắng tìm ta và đã tìm được. 18  Nguyện Chúa Giê-hô-va tỏ lòng thương xót với người trong ngày đó. Con cũng biết rõ mọi công việc phục vụ của người ở Ê-phê-sô.

Chú thích