2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18

3  Cuối cùng, hỡi anh em, hãy luôn cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Đức Giê-hô-va tiếp tục nhanh chóng lan rộng và được trân trọng tiếp nhận, như đã xảy ra trong vòng anh em;  để chúng tôi có thể được giải cứu khỏi những kẻ nguy hiểm và gian ác, vì không phải mọi người đều có đức tin.  Nhưng Chúa là đấng trung tín, ngài sẽ làm anh em vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi Kẻ Ác.  Hơn nữa, là môn đồ của Chúa, chúng tôi tin chắc rằng anh em đang và sẽ tiếp tục thực hiện những chỉ dẫn của chúng tôi.  Nguyện Chúa luôn hướng dẫn lòng anh em, để anh em yêu thương Đức Chúa Trời và biểu lộ tính chịu đựng vì Đấng Ki-tô.  Hỡi anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi dặn anh em hãy tránh kết hợp với những anh em sống vô kỷ luật và không vâng theo những gì chúng tôi truyền dạy.  Chính anh em biết nên noi theo chúng tôi như thế nào, vì chúng tôi không ăn ở vô kỷ luật giữa anh em,  cũng chẳng ăn không của ai. Trái lại, ngày đêm chúng tôi làm việc cực nhọc và vất vả để không tạo gánh nặng cho bất cứ người nào trong anh em.  Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng chúng tôi làm thế để nêu gương cho anh em noi theo. 10  Thật vậy, khi ở với anh em, chúng tôi thường bảo rằng: “Ai không chịu làm việc cũng đừng nên ăn”. 11  Chúng tôi có nghe một số người trong anh em sống vô kỷ luật, không làm việc gì cả mà còn xen vào những chuyện chẳng liên quan đến mình. 12  Với những người như thế, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà bảo và khuyên rằng hãy lo làm việc và ăn những gì do công sức mình làm ra. 13  Về phần anh em, chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành. 14  Nếu ai không vâng theo những lời chúng tôi viết trong thư này, hãy lưu ý và đừng kết hợp với người như thế nữa, để người ấy xấu hổ. 15  Tuy nhiên, đừng xem người như kẻ thù, mà hãy tiếp tục khuyên bảo người như một anh em. 16  Nguyện xin Chúa của sự bình an luôn ban cho anh em sự bình an mọi bề. Nguyện Chúa ở cùng hết thảy anh em. 17  Đây là lời chào của tôi, do chính tay tôi là Phao-lô viết. Chữ viết này xác nhận mọi lá thư tôi viết. Đây là kiểu chữ viết của tôi. 18  Nguyện lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng hết thảy anh em.

Chú thích