2 Giăng 1:1-13

 Tôi, một trưởng lão, viết thư này cho người chị được chọn cùng các con của chị, là những người tôi thật sự yêu thương, không phải chỉ mình tôi mà hết thảy những người đã nhận biết sự thật cũng vậy.  Chúng tôi yêu anh em, vì sự thật luôn ở trong lòng chúng ta và sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi.  Chúng ta sẽ được hưởng lòng nhân từ bao la, sự thương xót và bình an từ Cha là Đức Chúa Trời cũng như từ Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô, cùng với sự thật và tình yêu thương.  Tôi rất vui vì biết một số người con của chị đang bước đi theo sự thật, như mệnh lệnh chúng ta đã nhận từ Cha.  Vì thế, hỡi chị, nay tôi kêu gọi rằng chúng ta hãy yêu thương nhau (tôi không viết cho chị một điều răn mới mà là điều chúng ta đã nhận từ lúc đầu).  Tình yêu thương nghĩa là chúng ta tiếp tục làm theo các điều răn ngài. Như anh em đã nghe từ lúc đầu, điều răn của ngài là anh em phải tiếp tục biểu lộ tình yêu thương.  Nhiều kẻ lừa gạt đã vào thế gian, là những người không công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đến trong thể xác thịt. Họ là kẻ lừa gạt và là kẻ chống lại Đấng Ki-tô.  Hãy coi chừng, để anh em không đánh mất những điều chúng tôi đã cố gắng gây dựng, và để anh em nhận đầy đủ phần thưởng.  Hễ ai vượt quá sự dạy dỗ của Đấng Ki-tô và không còn ở trong sự dạy dỗ của ngài thì không hợp nhất với Đức Chúa Trời. Ai luôn ở trong sự dạy dỗ đó thì hợp nhất với Cha và với Con. 10  Ai đến với anh em mà không mang theo sự dạy dỗ đó thì đừng bao giờ rước vào nhà hay chào người ấy. 11  Vì ai chào người ấy là dự phần vào việc ác của người. 12  Dù có nhiều điều để viết cho anh em nhưng tôi không muốn viết bằng giấy bằng mực. Tôi hy vọng đến nói chuyện trực tiếp với anh em để niềm vui của anh em được trọn vẹn. 13  Con cái của người chị em được chọn của chị gửi lời chào chị.

Chú thích