1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13

3  Thế nên, khi không chịu nổi sự xa cách ấy nữa, chúng tôi nghĩ tốt hơn nên ở lại A-thên  và phái Ti-mô-thê, người anh em của chúng ta, cũng là người phục vụ Đức Chúa Trời trong việc rao truyền tin mừng về Đấng Ki-tô, đến để củng cố và an ủi anh em nhằm mang lại lợi ích cho đức tin của anh em,  hầu không ai bị nao núng trước những hoạn nạn ấy. Vì anh em biết rằng chúng ta không thể tránh khỏi những điều đó.  Ngay cả khi ở với anh em, chúng tôi từng nói trước rằng chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, và điều đó đã xảy ra, như anh em đều biết.  Bởi thế, khi không chịu nổi sự xa cách ấy nữa, tôi phái anh ấy đến để xem lòng trung thành của anh em ra sao, vì sợ rằng Kẻ Cám Dỗ đã cám dỗ anh em, và công sức của chúng tôi trở nên vô ích.  Ti-mô-thê vừa từ nơi anh em về. Anh ấy đã cho chúng tôi biết tin vui về lòng trung thành cũng như tình yêu thương của anh em, cho biết anh em luôn thương nhớ chúng tôi và cũng mong gặp chúng tôi như chúng tôi mong gặp anh em vậy.  Hỡi anh em, bởi thế mà trong mọi khốn khó và hoạn nạn, chúng tôi đều được an ủi nhờ anh em cũng như lòng trung thành của anh em.  Vì anh em đứng vững trong Chúa nên chúng tôi lại được tràn đầy sức sống.  Chúng tôi phải cảm tạ Đức Chúa Trời thế nào về anh em để đáp lại niềm vui lớn lao nhờ anh em mà chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta? 10  Ngày đêm chúng tôi cũng tha thiết cầu xin được gặp mặt anh em và bổ sung những gì đức tin anh em còn thiếu. 11  Nguyện xin Đức Chúa Trời, là Cha, và Chúa Giê-su chúng ta mở đường cho chúng tôi đến được với anh em. 12  Cũng xin Chúa giúp anh em không chỉ gia tăng mà còn được tràn đầy tình yêu thương với nhau và với mọi người, như chúng tôi đối với anh em vậy; 13  hầu ngài có thể làm cho lòng anh em vững mạnh, không chỗ trách được và thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Chúa Giê-su của chúng ta hiện diện cùng với tất cả những người thánh của ngài.

Chú thích