Mời nhận tờ Sống lại ở Tuvalu

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 10 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu mời nhận Tỉnh Thức! và dùng Kinh Thánh để dạy dỗ nói về cách yêu thương Đức Chúa Trời. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Lời tiên tri của Đa-ni-ên báo trước về sự xuất hiện của Đấng Mê-si

Đa-ni-ên chương 9 cho biết các chi tiết về sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Lời tiên tri này còn tiết lộ điều gì khác?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Làm thế nào để trở thành người siêng năng học Kinh Thánh?

Nhờ siêng năng học hỏi Kinh Thánh, anh chị có thể giữ trung thành khi gặp thử thách. Nhưng nên bắt đầu từ đâu?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va thấy trước tương lai của các vua

Đức Giê-hô-va dùng nhà tiên tri Đa-ni-ên để báo trước sự thịnh vượng và suy tàn của các đế quốc và các vua.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va vui thích nơi tình yêu thương thành tín—Anh chị thì sao?

Tình yêu thương thành tín được thúc đẩy bởi điều gì? Chúng ta học được gì từ kinh nghiệm của Ô-sê và người vợ phản bội là Gô-me?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất

Dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất sẽ làm ngài hài lòng và mang lại lợi ích cho bạn. Điều gì được ngài xem là một trong những vật tế lễ giá trị nhất?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sống để ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Sự sống là món quà quý giá. Chúng ta cố gắng dùng tài năng và khả năng để tôn vinh và ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đấng Ban Sự Sống.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Con trai con gái các con sẽ nói tiên tri”

Làm thế nào chúng ta có thể hỗ trợ những người được xức dầu trong công việc nói tiên tri?