Rao giảng cho một người mẹ cùng con gái ở bang Tây Bengal, Ấn Độ

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 9 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tháp Canh và sự thật từ Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta. Dùng lời trình bày mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va”

Việc đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va có nghĩa gì? Người viết bài Thi-thiên 119 là một gương tốt cho chúng ta ngày nay.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Nếu một em trẻ ra mở cửa

Làm thế nào để đáp lại một cách thích hợp và biểu lộ lòng tôn trọng đối với cha mẹ em?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”

Thi-thiên 121 dùng những hình ảnh để miêu tả sự bảo vệ của Đức Giê-hô-va.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúng ta được dựng nên cách lạ lùng

Trong bài Thi-thiên 139, Đa-vít ngợi khen Đức Giê-hô-va về sự sáng tạo đáng kinh ngạc của ngài.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy tránh những cạm bẫy sau đây khi điều khiển học hỏi Kinh Thánh

Để động đến lòng các học viên Kinh Thánh, chúng ta nên tránh điều gì?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi-khen thay”

Bài Thi-thiên 145 cho biết Đa-vít cảm thấy thế nào về sự quan tâm của Đức Giê-hô-va đối với mọi tôi tớ trung thành của ngài.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Khuyến khích những người chú ý tham dự các buổi nhóm họp

Những người chú ý và các học viên Kinh Thánh thường tiến bộ nhanh hơn một khi họ bắt đầu tham dự các buổi nhóm họp.