CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 8 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tỉnh Thức! và sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi. Dùng những lời trình bày mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy tiếp tục ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao

“Nơi kín-đáo” của Đức Giê-hô-va là gì, và nơi ấy mang lại sự bảo vệ như thế nào? (Thi-thiên 91).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Giúp các học viên Kinh Thánh tiến bộ đến bước dâng mình và báp-têm

Tại sao những mục tiêu thiêng liêng này rất quan trọng? Anh chị có thể làm gì để giúp các học viên của mình đạt được những mục tiêu ấy?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sanh bông trái thiêng liêng trong tuổi già

Một số câu trong Thi-thiên 92 nhấn mạnh rằng các anh chị cao niên vẫn có thể phát triển và sanh bông trái thiêng liêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va nhớ rằng chúng ta là bụi đất

Trong bài Thi-thiên 103, Đa-vít dùng những hình ảnh so sánh để miêu tả lòng thương xót lớn lao của Đức Giê-hô-va.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va

Bài Thi-thiên 106 có thể giúp anh chị vun trồng và duy trì tấm lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va?”

Người viết Thi-thiên đã quyết tâm biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va như thế nào? (Thi-thiên 116).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Dùng Kinh Thánh để dạy dỗ

Dùng kiểu trình bày mới này để chia sẻ một sự thật Kinh Thánh đơn giản.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đợt đặc biệt để mời nhận Tháp Canh trong tháng 9

Tháp Canh này sẽ nói về sự an ủi và cách Đức Chúa Trời ban sự an ủi.