Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 11-18

Ai sẽ ngụ trong đền tạm của Đức Giê-hô-va?

Ai sẽ ngụ trong đền tạm của Đức Giê-hô-va?

Một người được ngụ trong đền tạm của Đức Giê-hô-va có nghĩa người ấy là bạn của ngài, tin cậy và vâng lời ngài. Thi-thiên bài 15 nói đến những điều Đức Giê-hô-va tìm kiếm nơi một người bạn.

NGƯỜI ĐƯỢC NGỤ TRONG ĐỀN TẠM CỦA NGÀI PHẢI...

  • có lòng trung kiên

  • nói sự thật, ngay cả ở trong lòng

  • tôn trọng các tôi tớ khác của Đức Giê-hô-va

  • giữ lời, ngay cả khi không dễ để làm thế

  • giúp những người cần giúp đỡ mà không mong được đền đáp lại

NGƯỜI ĐƯỢC NGỤ TRONG ĐỀN TẠM CỦA NGÀI TRÁNH...

  • thày lay và vu khống

  • làm điều xấu đối với người lân cận

  • lợi dụng anh em đồng đạo

  • kết hợp với những người không phụng sự hoặc không vâng lời Đức Giê-hô-va

  • nhận hối lộ