Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Tôi xin tặng ông/bà số Tỉnh Thức! mới nhất. Hãy để ý câu hỏi này nơi trang 2. Ông/Bà có quan điểm nào?

Câu Kinh Thánh: Ch 24:10

Cách mời nhận: Bài này thảo luận thêm những nguyên tắc liên quan đến chủ đề ấy.

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Ông/Bà có đồng ý rằng việc chọn bạn tốt là điều quan trọng không?

Câu Kinh Thánh: Ch 13:20

Cách mời nhận: Số Tỉnh Thức! này cho biết một số thông tin thiết thực về cách tìm bạn tốt. [Giới thiệu bài nơi trang 10, 11].

LẮNG NGHE ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu hỏi: Ông/Bà mong muốn sống trong một thế giới như thế này không? [Cho xem trang 2, 3 và đợi trả lời].

Câu Kinh Thánh: Giê 29:11

Cách mời nhận: Sách mỏng này cho thấy cách chúng ta có thể lắng nghe Đức Chúa Trời và nhờ đó hưởng được tương lai mà ngài có ý định ban cho chúng ta. [Thảo luận trang 4, 5].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.