Skip to content

Skip to secondary menu

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Bản quyền

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Trang web này được xuất bản và duy trì bởi Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Trừ khi được ghi rõ, mọi văn bản và các thông tin khác trên trang web này là tài sản trí tuệ của Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Các nhãn hiệu

Adobe, logo Adobe, Acrobat, và logo Acrobat là các nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated. iTunes và iPod là các nhãn hiệu của Apple Inc. Tất cả các nhãn hiệu và các nhãn hiệu đã được đăng ký khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Điều khoản sử dụng và giấy phép sử dụng trang web

Điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận toàn bộ Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng này hoặc bất cứ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web này.

Thế nào là sử dụng một cách thích hợp? Bạn có thể xem, tải về và in các ảnh minh họa, các ấn phẩm dạng điện tử, nhạc, hình ảnh, văn bản, video được đăng ký bản quyền (“Nội dung”) từ trang web này để dùng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại, theo những hạn chế được lập ra dưới đây và tại những chỗ khác trong Điều khoản sử dụng này. Do đó, bạn không được:

  • Đăng Nội dung từ trang web này lên mạng Internet (bất cứ trang web, trang chia sẻ tập tin, hoặc mạng xã hội nào);

  • Tái xuất bản Nội dung từ trang web này bằng một ứng dụng phần mềm bất kỳ hoặc là một phần của ứng dụng phần mềm bất kỳ;

  • Tái sản xuất, nhân bản, sao chép, hoặc khai thác tài liệu trên trang web này vì mục đích thương mại hoặc kiếm tiền (ngay cả nếu không có lợi nhuận), bao gồm việc phân phối các ứng dụng máy tính dựa vào, kết nối với, hay liên kết (dù dưới dạng động hay tĩnh) tới trang web này;

  • Truy cập trang web này với mục đích tạo và phân phối mã nguồn, các công cụ, hoặc kỹ thuật cho việc thực hiện bất cứ hoạt động thu thập dữ liệu tự động hoặc có hệ thống nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc rút trích thông tin, dò tìm dữ liệu, chiết xuất dữ liệu, và thu thập dữ liệu) từ trang web này hoặc có liên hệ tới trang web này;

  • Sử dụng sai trái trang web này và những dịch vụ của trang web này, chẳng hạn như can thiệp vào hoặc truy cập vào trang web này hay những dịch vụ của trang web này bằng cách sử dụng một phương thức khác hơn là cách đã được cung cấp rõ ràng;

  • Sử dụng trang web này theo bất cứ cách nào mà gây ra, hoặc có thể gây ra, thiệt hại cho trang web này hoặc làm suy yếu khả năng truy cập hay tính khả dụng của trang web này; hoặc theo bất cứ cách nào trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo, hoặc gây hại, hay liên hệ với bất cứ hoạt động hoặc mục đích trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc gây hại;

  • Sử dụng trang web này cho bất cứ mục đích nào liên quan đến marketing.

Vi phạm Điều khoản sử dụng

Không phương hại đến các quyền khác của Watchtower dưới Điều khoản sử dụng này, nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này bằng bất cứ cách nào, Watchtower có thể có hành động mà Watchtower xem là thích hợp để xử lý sự vi phạm ấy, bao gồm việc tạm ngừng việc truy cập của bạn vào trang web này, không cho phép bạn truy cập vào trang web này, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn để truy cập vào trang web này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để yêu cầu họ chặn sự truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc có hành động pháp lý chống lại bạn.

Sự thay đổi

Đôi khi Watchtower có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ áp dụng đối với việc sử dụng trang web này kể từ ngày Điều khoản sử dụng được sửa đổi đăng trên trang web này. Xin hãy kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo là bạn quen thuộc với phiên bản hiện hành.

Luật pháp và thẩm quyền xét xử

Điều khoản sử dụng này sẽ được chi phối và được hiểu theo luật pháp của bang New York, Hoa Kỳ mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Bất cứ hành động pháp lý nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được đưa ra một tòa án cấp bang hoặc cấp liên bang có thẩm quyền xét xử tại bang New York, Hoa Kỳ.

Hiệu lực từng phần

Nếu một điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được một tòa án có đầy đủ thẩm quyền quyết định là không có giá trị, vô hiệu lực, không thể thi hành, hoặc không hợp pháp, thì các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Thất bại của Watchtower trong việc thực thi bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành hoặc không được hiểu là việc từ bỏ điều khoản ấy hay quyền thực thi điều khoản ấy.

Thỏa thuận tổng thể

Điều khoản sử dụng này cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa bạn và Watchtower liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, và thay thế cho toàn bộ các thỏa thuận trước đây về việc bạn sử dụng trang web này.